Back To Top
Masonluğun bir felsefesi var mı?

Masonluğun bir felsefesi var mı?

 - Son Güncelleme: 02.02.2019 Cumartesi 08:09
- A +

Masonluk hakkındaki neşriyatın alabildiğine genişliğine, bolluğuna rağmen pek zengin olduğu söylenemez. Yalnız Türkiye’de değil, dünyada da öyle. Bir yanda dünyada olup biten her şeyi “Yahudi-mason” komplosuyla açıklayan bir literatür, öbür yanda ise bugüne kadar insanlığın kazancı olarak ortaya çıkan bütün gelişmelerin masonların eseri olduğunu anlatan propaganda yayınları. İkisinin ortasında konuyu bilimsel metotlarla ve mümkün olduğunca objektif bir bakış açısıyla inceleyen eserlerin sayısı çok az.

Toplumsal olayların gerisinde Yahudi ve mason komplosu arama geleneği Fransız Devrimiyle başlıyor. Devrimin toplumsal gerekçelerini kabullenmek istemeyen Avrupa’nın muhafazakâr çevreleri bu işin arkasında karanlık bir komplo olduğu fikrine inanma eğilimindedirler. Bu fikirleri savunan dergiler ve kitaplar ilk olarak o dönemde yayınlanmaya başlar. Yahudilerin, masonların, tapınak şövalyelerinin vb. dünyaya egemen olma planlarına ilişkin bildiğimiz literatür bu sırada ortaya çıkar. Fransız Devriminin kendi toplumları üzerindeki etkisinden çekinen birçok devlet de bu türden komplo teorilerinin yayılması için destek verir. En büyük destek ise Fransız devriminden en fazla etkilenen Kilise’den gelmektedir.

Bu literatür bize bir asırdan fazla bir süre sonra gelmiştir. Yakın tarihimizde yaşadığımız büyük ve travmatik kayıplara ilişkin “Yahudi ve masonların kontrolündeki İttihatçılar cihan devletimizi batırdı” inanışı 1908 Devrimine nüfuz edemeyen İngiliz istihbaratının önce Osmanlı devletinin iç politikasını etkilemek amacıyla kurguladığı ve özellikle Birinci Dünya Savaşı yıllarında İslam dünyasında da yaymaya çalıştığı bir anlatıya dayanıyor. (Başka tarihçilerin yanında Bernard Lewis de bu görüşte.)

Cihan Harbi yıllarında İngilizler egemenlikleri altındaki ülkelerin Müslüman nüfusunu Hilafetin de merkezi olan Osmanlı’ya karşı mesafeli tutmanın hatta bunları Çanakkale’ye getirip savaştırmanın yolunu başka türlü bulamazlardı zaten. (1908 Devrimi’nde locaların rolü ve İttihatçılarla masonlar arasındaki ilişkilere bilahare müstakilen değineceğiz…)

***

Öbür yanda ise… Resmi ve gayrı resmi masonik neşriyata veya diyelim ki Dan Brown’ın romanlarında anlatılanlara bakarsanız masonlar günümüzde de felsefi ve mistik bir “gizem” etrafında örgütlenmiş idealist kişilerdir. Oysa gözlemlerimiz itibarıyla günümüz masonlarının bir “felsefe”sinden söz etmek veya üç asır önce dinî bir tarikat olarak ortaya çıkmış olan bu cemiyetin mistik bir arayışın zemini olduğunu düşünmek kolay görünmüyor. Hiç değilse tarihteki masonlukla bugünkü masonluğun benzer yapılar olmadığı ortada. Gerçi tarihteki masonluğun da bugünkü literatürde ifade edilen özelliklere sahip bir yapı olduğunu ileri sürmek pek mümkün değil ama bugün herhangi bir dünya görüşünden ziyade ya “sosyalleşme” amacıyla ya da üyeler arasındaki dayanışma geleneğinden faydalanma düşüncesiyle kişisel çıkarlar peşinde aynı çatı altında bir araya gelmiş olan ve tuhaf bir şekilde neredeyse hepsi aynı toplumsal kökene sahip kişilerden oluşan bir cemiyet var karşımızda.

Bunun sonucunda mason localarının siyasi ve toplumsal bir etki gücü de geçmişe kıyasla yok seviyesine gerilemiş bulunuyor. Geçmiş dönemlerde masonların ister siyasi veya toplumsal isterse felsefi sahada şu veya bu görüşün yanında yer aldıklarını görüyoruz ama bugün herhangi bir alanda özgün bir yaklaşımı yok masonluğun. Varsa da biz bilmiyoruz!

***

Bugünün egemen ve yaygın kabul gören değerleri barış, demokrasi, özgürlük vs. olduğu için kendilerini ifade etmek için şimdilerde bu kavramları benimseyip kullanan masonlar sözgelimi 17. yüzyılda o yüzyılın makbul değerlerinin bayraktarıydılar. Yani masonluğun evrensel ve ezeli değerlerinin dünyaya hâkim kılınması mücadelesi diye bir şeyden söz edilemez. Çünkü müstakil bir mason felsefesi yok, masonların farklı zamanlarda benimsedikleri veya destek oldukları farklı fikirler var. Bunlar da her zaman akılcı, insaniyetperver ve ilerici fikirler olmayabiliyor.

Aslına bakarsanız, masonlar Avrupa tarihi boyunca yalnızca belirli bir dönemde devrimci veya ilerici diyebileceğimiz bir pozisyon almışlardır. O da 18. yüzyıldır. Keza masonluğa atfedilen hoşgörü ve açık fikirlilik geleneği de ancak 18. yüzyıl için geçerli olabilir. Ne başlangıçta böyle bir karakteri vardır tarikatın ne de 18. yüzyıldan sonra bu vasfını korumuştur.

Aynı zamanda “Aydınlanma Yüzyılı” diye de bilinen 18. yüzyılda bilim, sanat, felsefe alanlarında gerçekleşen birçok yenilikçi girişim cümlesinden olarak Amerikan ve Fransız devrimlerinde de masonların önemli roller oynadığı bilinir. Gerçekten de her iki ülkede yaşanan ve bütün dünyayı değiştirecek nitelikteki siyasi ve sosyal dönüşümlerin baş rollerindeki kişilerin birçoğu mason localarına mensuptur. Ne var ki Amerikan ve Fransız devrimlerini mason felsefesinin ortaya çıkardığını söyleyemeyiz. Mason localarının rolü o devrin ilerici ve reformcu aydınlarına sığınak işlevini üstlenmiş olmasıydı. 18. yüzyılın en önemli filozofları, sanatçıları, bilim adamları arasında hatırı sayılır sayıda mason vardı. Ama sonraki yüzyıllarda bu tablo giderek silindi. Bugün entelektüel karakteri olmayan bir yapıya dönüştü.

Sonuç olarak da aydınların ve sanatçıların ilgisine mazhariyet konusunda neredeyse Scientology tarikatının gerisine düştü. Belki de biçimsel gelenekleri sürdürerek elde ettiği nostaljik havası ve bilhassa üyeleri arasındaki dayanışma tutumunun cazibesi olmasa Moon tarikatının da gerisine düşecek!

Şaka bir yana, böylesi cemiyetlerin toplumsal bir ihtiyaca cevap verebildikleri sürece önemi vardır. Aydınlanma Yüzyılı’nın ilerici veya yenilikçi fikirlerine kapılarını açıp o devrin düşünürleri, bilim adamları, sanatçıları ve hatta siyasetçileri için bir melce teşkil eden mason locaları hakkında bugün aynı değerlendirmeyi yapabilecek durumda olmadığımız ortada.

Dolayısıyla ne her taşın altında mason parmağı arayanların ne de tarihin belirli bir döneminde sahip oldukları önemi hâlâ koruduklarına inanmamızı isteyen biraderleri fazla ciddiye alabilecek durumdayız.

***

Masonluğun Türkiye’deki varlığının önem kazanması daha ziyade yerel örgütlenme imkanlarının kısıtlı olduğu Abdülhamit rejiminin doğurduğu ihtiyaca locaların cevap vermelerinden dolayıdır. Elbette masonluğun aydınlanma fikriyatını ve Fransız devriminin prensiplerini temsil ediyor olması daha Tanzimat devrinde modernleşme ve hürriyet yanlısı Osmanlı aydınları açısından belli ölçüde bir cazibe oluşturmuştur ama daha sonraları mason localarının fiiliyatta gördüğü işlev rejim karşıtı veya yenilik taraftarı aydınların bir araya gelebildikleri bir ortam sunmasından ibarettir.

Bu noktada cevaplanması gereken bir soru da masonluk derken yekpare bir yapıdan mı söz ettiğimiz, yoksa aynı adı ve kimliği taşıyan farklı yapıların farklı amaç ve hedeflerinin olup olmadığı sorusudur. Evrensel karakterli ve milletlerarası bir teşkilat mıdır bu, yoksa kendi devletlerinin çıkarlarına hizmet eden “milli” kuruluşlardan mı söz etmek gerekir?

Haftaya bu konuyu Masonluğun bizim yakın tarihimizdeki rolü üzerinden daha etraflıca değerlendirmeye çalışalım…

Diğer Yazıları

Yorumlar

Yorumlar 600 Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
KARAR OKURU 02 Şubat 2019 21:50
Masonluk , misyonerlik faaliyetleri adı altında heyyuleler yaratarak yıllarca halkın kafası zehirlendi. Komşusunun boğazını kesen , otellerde savunmasız insanları sıkıştırıp allah allah diye bağırarak yakan nefret toplumu oluşturuldu..... gerçek masonik bir örgütlenme varsa fettullah ve onunla işbirliği içinde olanlardır. Sayın yazar aynı felsefeyi takip edenlerle aynı yolda sanki. Buradan kindar ve nefretle dolu bir toplum çıkar...yazık.
KARAR OKURU 02 Şubat 2019 21:34
Masonluk, aşağılık, pis, mundar bir iştir. Felsefesi batsın.
KARAR OKURU 02 Şubat 2019 22:48
1
Ne kanıtın var elinde?
KARAR OKURU 03 Şubat 2019 01:24
1
22.48, Dünyanın hali...
Ahmet Melik 02 Şubat 2019 21:19
İlk mason locası kuruluşu 1712. Amaç paraya sahip olmaya başlayan burjuvazı sınıfının iktidarı kiliseden ve totaliter rejimlerden ele alması. Mason olmayı kabul eden krallar ayakta kaldı diğerleri tarih oldu. 1789 Fransız ihtilali ile başlar. Avusturya Macaristan ,Rusya ,Osmanlı devam eder gider. Rotaryen ve Lionslar halka bakan yüzü. Her meslek grubundan bir kişi alınır. Artık kendi aralarında da kıran kırana rekabet olduğu için eski etkileri yok. Fransız ve İngiliz rijiti olarak ikiye bölündükten sonra özellikle. Sıfırdan proje üretme yerine başlayan da
KARAR OKURU 03 Şubat 2019 11:48
0
Masonluğun amacı paraya sahip olmak değildir. Paraya sahip insanları belirli siyasi amaçlarla tek elden yönetmektir. Bu gün Türkiye dahil dünyanın her yerindr bütün mason locaları açıktır faaliyetleri ve etkileri devam etmektedir. Masonluk herkese açık bir örgüt değildir. Türkiye'de gereksiz deşifre olmuşlardı. Şimdi ona tedbir aldılar. Hedef olmaktan çıktılar.
KARAR OKURU 02 Şubat 2019 21:12
İttihadcı olup çıktınız. Bu ne heves böyle...
KARAR OKURU 02 Şubat 2019 19:58
Olabildiğince adaletin bağımsız olduğu bir Türkiye olması gerekli. Biribirimizee düşman olmadan yolsuzluk yapan hangi görüşten olursa olsun seçimlerde cezasını vermediğimiz sürece fakirleşeceğiz. Eğitimde özgürlük ve araştırmayı sağlayamadığımız, Boğaziçi, ODTÜ, İTÜ gibi üniversitelerin bütçe artışlarını sağlayıp, özerklik veremediğimiz, onların araştırmalarının pratik hayata geçmesini sağlayamadığımız sürece fakirleşeceğiz.
KARAR OKURU 02 Şubat 2019 21:32
1
Ak Partiden önce bu söylediklerin ne güzel yapılıyordu. Millet Ak Partiyi seçerek bu güzellikleri yok etti...
KARAR OKURU 02 Şubat 2019 22:45
0
Parti önemli değil.
Tebrik ediyorum.İki nokta için. 1-İngilizlerin İTC yi şeytanlaştırıp müslümanları kontrol siyasetlerini yazdığınız için. 2- 50 senedir gördüğümün özü şu, özellikle şirk/ tağut tekerlemeli müslümanlar, Amerika/İsrail/ mason üçlüsünü tanrı gibi kurguluyor ve öyle propaganda ediyorlar."Bunlarla başa çıkmak imkansız' mış.Bu inanç, Yahudinin "ye's( ümitsiz) olduktan sonra bırak nefret etsinler" ilkesine curk oturuyor.
E.K 02 Şubat 2019 13:27
Aydinlatici, bilgilendirici bir yazi. Masonluk hakkinda dort kelime bilgi sahip olmadan, masonlarin dunyayi yonnettigini zanneden dogustan allemeler icin ufuk acici bir yazi. Neymis? Her tasin altinda gizli, esrarengiz gucler aranmayacakmis. Masonluk gibi. Bazi seylerin ters gitmesinin sebebini illa baskalarinda aramamiza gerek yok. Sebebi cok basit olabilir. Kendimiz. Eskilerin masonlarinin yerini simdilerde faiz lobisi, dis gucler ve vatan hainleri aldi. Yersen...afiyet olsun.
KARAR OKURU 02 Şubat 2019 11:08
Yahudi Mason komplosuna daha dogrusu komploya ne hacet. Fetö rahmet okuttu tüm gizemli fesat örgütlerine.
KARAR OKURU 02 Şubat 2019 11:00
Masonluğun eskisi gibi gizlemi olma şartları ortadan kalktı,dünya düzenine baktığımızda zaten yahudiler her anlamda hakim unsur oldular(roman sinema spor tiyatro silah sanayi para vsvs).Artık masonik yapılanmasının felsefesi bitti icraatlarını görüyoruz,sade bizim coğrafyamıza bakmak dahi mason kafaları anlamamız için yeterli vesselam TİREBOLU
KARAR OKURU 02 Şubat 2019 17:51
0
Bence ismailaga cemaati yönetiyor gizlice dunyayi. Rotschild rokyfelller gecende fatih de gormusler cubblenin orada.
KARAR OKURU 02 Şubat 2019 10:33
Gününüzde masonlar da, ülkemiz cemaatleri de aynı felsefeye ve hedefe sahiptir. Para ve güç. Bunu birisi ideal bir dünya, diğeri ideal bir ahiret fikri etrafında süslerler. Özeti budur.
Muhtefi. .. 02 Şubat 2019 10:30
Masonluk var mı. Varrr, Hemde kralı var. Neden çünkü Hakimler finansa, ilime, siyaeete vb..Bunu yapmaları için Toprağa (ve madenlere) ve Demire (işleme ) Hakimler. Kim bunlara hakim olursa Devrin gücü o olur. !..Dedikodusu da bize düşer. .:)))..Bugün GÜÇ'e tapılıyor ..Hukuka değil. .değil gibi gösteriliyor Makro planda düşünüldüğü zaman olmadığı. Açık olarak meydandadır. .
KARAR OKURU 02 Şubat 2019 10:01
Hersey komplo teorisi degil Sayin yazar. Bazen de ates olmayan yerden duman cikmaz atasozunu hatirlamak lazim. Talat Pasa bu ulkenin ilk mason buyukustasidir. Ayni zamanda Sabetayci kokenliydi, esi de Turkceyi Yahudi sivesiyle konusurdu. Esiyle yapilan bir sohbet var Youtube'de. Ittihatcilarin liderlerinin cogunun da mason oldugu bilinmektedir. Ne masonlara, ne Sabetaycilara karsi onyargili degilim. Masonluk hakkinda cok az bilgim var. Sabetayci arkadaslarim var, cogu atesli Turk milliyetcisidir. Talat Pasa da Turanciydi.
KARAR OKURU 08 Şubat 2019 02:56
0
Sözünü ettiğiniz röportajın linkini buradan paylaşır mısınız rica etsem; çünkü ben bulamadım.
KARAR OKURU 02 Şubat 2019 09:58
Dunyayı parababaları yönetiyor. Gizli degil acik bir teskilattir parababalari. Ellerindeki gucu almanin yolu paradan kurtulmaktir.
KARAR OKURU 03 Şubat 2019 11:54
0
Ölürsen hasta olmazsın diyorsun.
KARAR OKURU 02 Şubat 2019 09:05
İbrahim bey, sizin mahallenin şartlanma derecesinde önyargılı olduğu bir konuya girmişsiniz. Allah yardımcınız olsun.
Sayın yazar, Masonların neredeyse bir çevreciler kadar masum bir o kadar da mistik olduğunu ima ediyorsunuz. Ya bu oluşumu iyi tanımıyorsunuz veya onun mensubusunuz. Kuruluş amacı Osmanlıya karşı onun en güçlü olduğu zamanlarda Avrupa asilzadeleri tarafından kurulan bu kuruluş zamanla yahidilerin nüfusuna girmiş ve günümüzde en karanlık en derin kuruluş olarak karşımıza çıkıyor ve bilinen bir sürü dalları (Lion, Rotary bilderberg v. b) ve nüfusu altında bir sürü sivil toplum kuruluşları vardır. Günümüzde cihan savaşları ve enson toplumlarda görül
KARAR OKURU 02 Şubat 2019 12:16
0
Çevreciler kadar masum olduğunu ima ettiğini nasıl cikarsadiniz. Nerenizle düşünüp nerenizle yorum yapıyorsunuz. İki gram insaf yahu.
KARAR OKURU 02 Şubat 2019 17:51
0
Dünyayı uzaylılar yonetiyor. Şaka şaka marsli lar.
X

Her an haberdar olmak ister misin?

Aşağıdaki butona basarak tüm haberlerimizden anında haberdar olabilirsin. Tıpkı telefonunda olduğu gibi sana bildirimler göndereceğiz. Bu servisi dilediğin zaman iptal edebilirsin.

TIKLA HABERLER ANINDA ULAŞSIN