Back To Top
Diyanet, TOKİ, faiz

Diyanet, TOKİ, faiz

 - Son Güncelleme: 18.01.2020 Cumartesi 10:07
- A +

Din İşleri Yüksek Kurulu, “TOKİ tarafından uygulanan Sosyal Konut Projesinin dinî hükmü nedir?” şeklindeki bir soru üzerine şöyle bir fetva yayınladı: “İslam’da faiz kesin olarak haram kılınmıştır. Bir zaruret bulunmadıkça faiz almak da vermek de caiz değildir. İş kurmak veya genişletmek; ev, araba satın almak üzere kişi, kuruluş veya bankalardan alınan faizli krediler de bu kapsamdadır ve caiz değildir. TOKİ aracılığıyla devreye alınan son uygulama ise devletin, alt veya orta gelirli vatandaşlarına yönelik olarak ürettiği bir sosyal konut projesidir. Bu projede, peşinat haricindeki tutar, kamu bankaları vasıtasıyla kredilendirilmekte olup devletin söz konusu borçlandırmadaki amacı, faiz geliri elde etmek değil, aksine ödeme güçlüğü içindeki vatandaşlarının ev sahibi olmalarına yardımcı olmaktır. Bu itibarla, devlet TOKİ’nin bu uygulamasında başka bir yolla konut alma imkânı tanımadığından, belirtilen niyet ve amaçlar doğrultusunda söz konusu projeden yararlanmak caizdir.”

Bu fetva kamuoyunda “Diyanet faizli işlemlere cevaz verdi” şeklinde yorumlanınca Diyanet İşleri Başkanlığı şu açıklamayı yaptı: “Kurulumuz, halkımızla paylaştığı görüşünde, öncelikle faizin kesin olarak haram kılındığını, konut veya araç satın almak için faizli kredi kullanmanın caiz olmadığını çok açık ve kesin bir dille belirtmiştir. Bahse konu projenin, kira ödediği takdirde asgari geçimini zorlukla sağlayan ve ev sahibi olabilmek için faizsiz ödünç borç bulamayan alt veya orta gelirli vatandaşlara yönelik üretilen bir sosyal proje olduğu kanaatine ulaşmış ve bu projeden yararlanarak ev sahibi olmanın, dinen haram kılınan faizli işlem kapsamında değerlendirilmeyeceği sonucuna varmıştır.”

Din İşleri Yüksek Kurulu’nun TOKİ projesi kapsamında alt gelir grubundaki vatandaşların ev sahibi olmak için kamu bankalarından kredi kullanmalarını Kur’an’da yasaklanan riba ve ribalı işlem kapsamında değerlendirmemesi bize göre isabetlidir. Zira Kur’an’da yasaklanan riba (cahiliye ribası) ile bugünkü bankacılık sisteminde binbir türüyle cari olan “faiz”i özellikle meşhur “altı mal hadisi”nden hareketle gelişigüzel biçimde aynileştirmek pek mümkün değildir. Hele de “Buğdayla buğday, misli misline vesaire” diye başlayıp ardından son derece iğreti benzerlikler kurarak bugünkü mevduat veya kredi faizini “riba”ya eşitlemek, tabir caizse şaka gibidir. Çünkü 1400 küsur yıl öncesinin Medine pazarındaki piyasa, para, ticaret, iktisat ilişkilerinin o günden bugüne çok köklü paradigmatik evrimler geçirdiği izahtan varestedir. Bu mesele bir tarafa, Kur’an’da yasaklanan riba bugün “yeraltı tefeciliği” denen sistemdeki uygulamaya benzer şekilde cari olan mürekkep faizdir ki buna “temerrüt/gecikme faizi” de denilebilir. Öte yandan, riba, Kur’an’ın nazil olduğu dönemdeki ekonomik şartlar mucibince tefeci zenginlerin yoksul ve/veya ihtiyaç sahibi insanlara verdiği borçlarda cereyan eden bir şeydir. Oysa modern bankacılık sisteminde çoğu kez zenginler kredi kullanan, küçük tasarruf sahipleri ise bankadaki mevduatlarıyla zenginleri fonlayan kimseler mesabesindedir. Öte yandan, riba, düpedüz bir sömürü aracı olarak mevcut borcu geri ödenmesi zor bir borçtan imkânsız bir borca dönüştürerek uzun vadede borçluyu alacaklısının müesses manada köleleştirmesi gibi vahim bir sonuç doğurur. Modern bankacılık sisteminde ise hukuki süreçlerle borcun tahsiline çalışılır.

Bütün bunlar bir tarafa, Kur’an’ın nazil olduğu dönemden itibaren başta İbn Abbâs olmak üzere Zübey b. Avvâm, Talha b. Ubeydillah ve Abdullah b. Zübeyr gibi birçok sahâbînin riba konusunda alan ve kapsamı son derece dar tuttukları ve ilk akitte belirlenen fazlalığı haram saymadıkları malumdur. Hatta Zübeyr b. Avvâm’ın bugünkü bankacılık sistemindeki uygulama gibi iktisadi alanda işletmek üzere insanlardan mevduat toplayıp bir nevi faiz dağıttığı bilgisi de İslâmî kaynaklarda kayıtlıdır. Öte yandan, modern dönemde Abdülaziz Çâvîş, Reşid Rıza, Devâlibî, Senhûrî, Mansurizade Said, İzmirli İsmail Hakkı, Fazlur Rahman gibi birçok müslüman ilim-fikir adamı Kur’an’da yasaklanan ribanın katlı veresiye faizi olduğunu, buna mukabil ilk akitteki fazlalığın/faizin “riba” kapsamında yer almadığını, dolayısıyla klasik kaynaklarda “zannî faiz” diye de adlandırılan fazlalık faizinin ihtiyaç hâlinde caiz olduğunu belirtmişlerdir. Bu âlimlere göre Kur’an’da yasaklanan riba bugün “mürekkep faiz”e karşılık gelen câhiliye ribasıdır. Bunun dışındaki faiz türleri, bizatihi haram olduklarından değil, söz konusu ribaya sevk etme riskinden dolayı önleyici tedbir (sedd-i zerâi) babında yasaklanmıştır. Dolayısıyla şartlar ve ihtiyaçlar icbar ettiğinde, bunlarla ilgili cevaz kapısı açıktır.

Hülasa, Din İşleri Yüksek Kurulu’nun bahse konu fetvası “TOKİ için kredi kullanma” kısmıyla doğrudur; fakat diğer kısmıyla iç tutarlılıktan yoksundur. Fetva metninde bir taraftan, “İş kurmak veya genişletmek; ev, araba satın almak üzere kişi, kuruluş veya bankalardan alınan faizli krediler haram kapsamında olup caiz değildir” [Not: Kurul’daki zevatın anılan ihtiyaçlar için banka kredisi kullanıp kullanmadıkları ciddi merak konusudur] ifadesine yer verip, ardından, “TOKİ projesiyle ev sahibi olmak için kamu bankalarından faizli kredi çekmek caizdir” mealinde bir ifade eklemek iç tutarsızlıktan öte, ilkesizlikle maluldür. Dahası, talimata mebni olarak operasyonel şekilde ve fakat kerhen tanzim edilmiş olması muhtemel görünen bu fetva metni Yahudilerin faiz anlayışlarını anımsatır tarzdadır. Zira Yahudiler, faizli işlemleri kendi aralarında haram sayarken Yahudi olmayanlardan faiz almanın cevazına, hatta lüzumuna hükmetmişlerdir. Kendi dinî metinlerinde “yılan sokması”na benzetilmesine rağmen, Yahudiler uygulamada faizli işlemler neticesinde ortaya çıkan hasılata odaklanmış ve hasılat kendileri açısından lehte tahakkuk ettiğinde caiz, aleyhte tahakkuk ettiğinde ise “lâ yecûz” saymışlardır. İlginçtir, Diyanet de bir devlet kurumu olarak faizli işlemi resmi/sosyal TOKİ projesiyle ilgili bir lüzuma mebni olarak caiz sayarken, sivil vatandaşın kendi ihtiyacını karşılamak için kredi kullanmasını “lâ yecûz” saymıştır.

 

Diğer Yazıları

Yorumlar

Yorumlar 600 Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
Minerva'nın Baykuşu 08 Şubat 2020 14:23
Mustafa kardeşim, Diyanetin toki faizi ile ilgili tv programına çıkman kendi fikrimce yanlıştı Bide yayına sosyolog bağladılar.. Size tanınan kısa zaman zarfında ne demek isteğini tam olarak anlatman mümkün değildi. Seni tanımayanlar ve tarihsel bakış açısını bilmeyenler ne demek istediğini tam anlamadı veyahut yanlış anladı.
Yasin Üstündağ 24 Ocak 2020 08:49
Diyanet bu fetvaya imza atmış ise ya dünya için ahiretten vazgeçmiş yada bu konu yazının sahiplerince anlaşılmamış demektir. Ticaret alışveriş ve faiz ile ilgili konularda rivayet edilen hadisler incelendiğinde konu çok daha iyi anlaşılabilir hale geliyor. Örneğin Şehirlinin köylünün mallarını almaması hususunda hadisler var bugün köylünün aşamadığı en buyuk zorluklardan bir tanesi. Yahut belge ile yani çek ve senet ile alışverişin yasaklanması bu yuzden batmış birçok küçük ve orta ölçekli esnaf duymuşumdur. Faize gelince zor duruma düşersen domuz etine 1miktr cevaz var ama faiz için görmedim
KARAR OKURU 22 Ocak 2020 19:09
Diyanet dini hükünetin isteklerine göre şekillendiriyor. Aksi taktirde diyanet başkanı koltuğundan olacak
KARAR OKURU 22 Ocak 2020 18:33
Devlet her türlü borcu faiziyle halkından alıyor. Geçin bunları. Enflasyon neyse faiz orandadır. Doğrusuda budur.
KARAR OKURU 21 Ocak 2020 11:42
nakti para kaydi para senyoraj zorunlu karşılık kavramları bilinmeden faiz meselesi anlaşılamaz faizin haram olmasını zenginin fakire vermesi meşrulaştırmaz zira islam ekonomik durumu ne olursa olsun kişilerin birbirinden haksız kazanç elde etmesini yasaklar sistem islami hassasiyetleri olmayanlar tarafından kurgulanıp hayata geçirilmiş biz basketbol kurallarıyla futbol oynamaya çalışıyoruz. konuya ilgi duyanlar metegündoğanın narkoz kitabına bakabilir
KARAR OKURU 21 Ocak 2020 00:12
Aslolan kabullenemediginiz dinin sadece bu değil bir dünya hadisede yetersiz olmasıdır o zamanki Kureyş kabilesi değil artık dünya al unu ver bulguru İslam akıl dini ise zamana göre sorgulanması lazım çoğu ayetin .....
KARAR OKURU 21 Ocak 2020 00:52
2
İslam hiçbir konuda zorlanmıyor kardeşim. Mali üstünlüğü olanın lehine mali hakimiyeti sebebiyle ne yapılırsa işte o faizdir. Dolayısıyla İslam 1400 yıl öncede bugünde mali sömürüyü yasaklar. İslam akıl dini falan değil Allah’ın emridir, onu bir kısım akıl daneleri kendi kıt akıllarına uydurmaya kalkmasın. İslam kapitalizmin hiçbir oyuncağına cevaz vermez.
PARADOKS 20 Ocak 2020 09:30
Hem 1400 sene öncesinin ticaretini eski ve şimdi ile kıyaslanamaz göreceksiniz, hem de Zübeyr Bin Avvam'ın faize izin verdiğinden bahsedeceksiniz?
KARAR OKURU 19 Ocak 2020 19:51
Münacaat Şimdi tekrar ne yapsam dedirtme bana yarabbi taşınacak suyu göster, kırılacak odunu kaldı bu silinmez yaşamak suçu üzerimde bileyim hangi suyun sakasıyım ya rabbelalemin tütmesi gereken ocak nerde? İsmet Özel
KARAR OKURU 19 Ocak 2020 12:55
Biz Müslümanlar hep sonuçları konuşuyoruz. Arabanın motoru bozulmuş arabayı hangi renkte boyasak caiz olur gibi saçma sapan fetvalarla uğraşıyoruz.Şunu demek istiyorum :eskiden ekonomi ticaret üzerine yapılıyordu kapitalist sistem gelmiş üretim sistemleri,emek sermaye ilişkileri değişmiş, yeni yeni kavramlar oluşturulmuş (banka ,sigotta repo,kambiyo vs.) oyunu başkaları kurmuş ,denizleri oluşturmuşlar bize de diyoruz ki:bu oyun böyle olmaz her tarafımız deniz denize girmek haram diye fetvalar peşindeyiz. nekadar komik.Başkaları kavramları üretiyor biz harammı helal mi onunla uğraşıyoruz.
KARAR OKURU 19 Ocak 2020 11:23
Kıymetli hocam, Bu işin az buçuk mürekkebini yalamış, dinini de elinden geldiğince ciddiye almaya çalışan biri olarak, görüşlerinize tamamen katılıyorum. Cahiliye ribasını bugünkü faizlerin envai çeşidiyle özdeşleştirmek doğru değildir; “TOKİ kredisi caiz ama öteki krediler caiz değildir” demek tutarlı değildir. Kanaatimce enflasyon oranında bir fazlalık riba değildir; hatta “refah payı” olarak enflasyonun üzerinde “reel büyüme” oranında bir fazlalık da riba değildir. Ribayı ondan sonra aramak lazımdır. Saygılarımla. Prof Dr Mustafa Acar acar70@gmail.com
KARAR OKURU 19 Ocak 2020 11:15
Cahiliye döneminde Helvadan put yapar tapardık, sonra da acıkınca yerdik, der hz ömer, günümüzde de sanki buna benzer bir durum var gibi, rabbim bizleri korusun.
okurkararokur 18 Ocak 2020 23:29
bi allahın kulu da çıkıp demiyorki : 'serbest piyasa ekonomisi uygulanıyor ülkede, gayet doğal..'... hocam, her zaman ki gibi kitabın ortasından konuşuyorsunuz... molla lütfilere selam olsun...
KARAR OKURU 18 Ocak 2020 23:14
Yazdiklarinizdan sunu anliyorum.Bankalardan kredi kullanabilirsiniz. Suanki bankalarin faiz oranlari ve islemleri kuranin indigi donemdekinden farkli.Hem bankalara paralarini yatiran fakir insanlar,faizle kredi kullananda zengin insanlar.Bir musluman olarak yazdiklarinizi kubullenmem mumkun degil yazdiklariniza da uzuldugumu belirtmek isterim.Yazilarinizi okuyordum fakt bundan sonra artik okumam. Bankadan 150000 kredi kullansaniz 5 yilda 50000 faiz ister.ve kredi kullananlar genelde fakir yoksul insanlar insanlara uzaktan degil hayatin icinden bakmanizi tavsiye ederim.
A. Öz 18 Ocak 2020 22:29
Kadından hakim (yargıç) olamaz diyen otorite var. Sarhoş olmadan içilen içki haram değil diyen var. Teravih yoktur diyen var. Kredi kartı haram diyen var. Bir kadın tek başına A şehrinden B şehrine gidemez diyen var. Kız çocuğa mirastan yarım pay verilir diyen var. Deve sidiği şifa diyen var. İSLAM dini ne hallerde ya Rabbi. Bu mu DİN (TİN), ahlak, etik...? Din insana DOĞRU olmayı salık verir. Gerisi laftır. Doğru insan olun. Bir çok sorun çözülür. İslam Dini 40 cahil alimin elinde mahvoldu. TV'lerde 40 cahil konuşuyor. Yazık bu Müslümanlara. Bilimde müslümanlar hep SIFIR alacak
KARAR OKURU 20 Ocak 2020 01:00
1
Evet, İslam aynen bu saydıklarındır. Ya sev ya terk et.
ali namlı 18 Ocak 2020 22:14
Her şeyden önce konuyu çok güzel izah ettiğinizi belirtmek ve teşekkür etmek isterim. Konu uzun ve karmaşık ,yer ise oldukça yetersiz.Bu konu Kur'anda tam 7 ayette geçer,orijinal Arapça metninde de asla faiz ifadesi yoktur,riba ifadesi vardır.Riba ise borçluyu sonunda köle olarak satın alınmaya kadar götüren bir tefeciliktir ! Bu günkü faiz enflasyon ve diğer masrafların bedelidir ve haram olması mümkün değildir, bunu Y.Nuri Öztürk rahmetli de ifade etmiştir ! Faizsiz sistemle çalıştıklarını söyleyen bankaların hepsi yalancıdır ,ben bunları çok inceledim ! Selam ve saygılarımla
Takipçi 18 Ocak 2020 22:01
Bir tarafda insanların uydurdukları para, banka, borsa v.s. var. Bir tarafda Allah'ın nimet olarak insanlara verdiği yeryüzü madenleri, petrol,bundan üretilen taşıtlar, çeşitli besin kaynakları, tahıllar var... Bankalar bir sermaye ile kurulduğuna göre zengin insan hükmündedir. Bankada biriktirilen mevduatla alınan faiz emeksiz kazançtır. Bankalara borç karşılığında ödenen para da emeksiz kazançtır. Neden Toki araya bankaları karıştırıyor. Evi versin, kişinin maaşından kessin. İşini kaybeden kişiyi de borcu nedeniyle sıkıştırmasın.
KARAR OKURU 19 Ocak 2020 00:19
0
'..... nimet olarak insanlara verdiği ......., petrol, ......' artık vahiy yok denilen tarihten kaç yıl sonra nimet oldu Sn. Takipçi?
KARAR OKURU 19 Ocak 2020 01:59
4
Tebrik ederim. Olduk a yerinde bir yorum. Devlet halkını ev sahibi yapmak isterse, yegane gayesi para satmakla kurulmuş olan, faizli bankalara imkanı olmayan gelir düzeyi düşük olan evsiz insanlari mahkum ediyor.? Bu faizin düşüklüğü nedeniyle fetvayı verenlerin tamamının evleri vardır. Kira ile oturacak ev de bulamazlarsa ancak deselerdi belki kerhen caiz fetvasını haklı görürdüm. Yine de haram isledigimize kanaat getirerek Rabb'im in magfiretine sığınarak. Diyanet her geçen gün şuurdan Uzaklaştığına şahit oluyoruz. Rabbimin tokadı gelmeden cümlemizi uyananlardan eylesin. Amiin.
Takipçi 20 Ocak 2020 19:23
1
İslam dinine o kadar dar bir açıyla bakıyoruz ki tarif edemem. Evinizin bahçesine inin, topraktan bir taş alın ve ona bakın. Yaklaşık bir dakika bakın. Sonra şu soruyu kendinize sorun. Bu taşı ben buraya koymadım. Benim çok değer verdiğim atam, atalarım, Osmanlı, Selçuklu gibi birileri de bu taşı buraya getirip koymadı. Bunu kim bu bahçenin içine koydu. Bu bahçenizin toprağı için de geçerli. Bu toprağı benim bir atam veya bir insan koymadığına göre bunun sahibi kim acaba. Bu toprak bile insana ait bir eylemin sonucu değilse altındaki madenler ve petrol nasıl insana ait olabiliyor ?...
Takipçi 21 Ocak 2020 20:46
0
Hadid süresi.25.Ayet. Andolsun, biz elçilerimizi açık mucizelerle gönderdik ve beraberlerinde kitabı ve mizanı (ölçüyü) indirdik ki, insanlar adaleti yerine getirsinler. Kendisinde müthiş bir güç ve insanlar için birçok faydalar bulunan demiri yarattık (ki insanlar ondan yararlansınlar). Allah da kendisine ve Resûllerine gayba inanarak yardım edecekleri bilsin. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. . Ayetinden de anlaşılacağı üzere yeryüzünün maden veya doğal kaynakları nimettir. İnsanların faydasınadır. Bu nimetlerin üzerinde yaratmak sıfatıyla Allah'ın hakkı vardır.
KARAR OKURU 18 Ocak 2020 21:29
Allah, faiz gibi ekonomik bir konuyla da mi ugrasiyor ?? Mumkun mu ? Issizlik, pahalilik enflasyon, yatirim, kar, iflas gibi konular hakkinda bir yuce emri - gorusu yok mu ?? Mitoloji bile bu kadar ileri degildi !!
4000 yıllık yahudilik, 2000 yıllık isevilik, 1400 yıllık islam kanunnameleri ile günümüz kapitalist ve savaşlar dünyasının, toplum sosyal yapısının hiçbir meselesini çözemez insanoğlu. kuran da hiç yeri yokken 5000 yıllık mitolojik serüven olan mesih beklentisi ve duruma göre icazet buyuran ruhban sınıfı, TEVHİD din inancında insanın YARATANı kabul ve imanına asla hizmet edemez. emevi çöl kabilesinin riba/riya/kız çocukları/çok eşlilik/ recm vb. cahiliye dönemi olaylardan bugünün dünyasını mesul tutamazsınız.
A. Özdemir 18 Ocak 2020 19:56
Din uzmanları hiç bir konuda anlaşamıyor. Faiz konusunda da 1500 yıldır ortak görüş yoktur. İslam dini çok üzücü yerdedir. Mezhepler, tarikatler, cemaatler, klikler, gruplar ayrı din çizgisindedir. Türkiye'de 30 tarikat, 400 kadar cemaat vardır. Faiz haram dendiği sürece sanayileşme, üretim, teknoloji olmaz. Bir kişiye arabanızı verdiniz. 1 yıl kullandı. Sene sonunda size kira bedelini öder. Bu caizdir. Aynı kişi arabasını satar. Size aracın parasını verir. Siz o parayla fabrika kurarsınız. Mal üretirirsiniz. Sene sonunda paranın kirası olan faizi ödemeniz caiz değil öyle mi? YAZIK
KARAR OKURU 18 Ocak 2020 21:28
4
Ne kadar kaba ve yüzeysel bir yorum. Din herkesi her konuda tek bir tornadan çıkmış gibi aynileştirmez. Temel esaslar sabit, hayatın verdiği farklılıklar meşrudur. Ekoller, mizaçlar, yöntemler çeşitlidir, tek tip olamaz.
KARAR OKURU 18 Ocak 2020 17:43
Kimilerinin Aydınlanmayı; Diyanet’in çağın gerisinde kaldığı ve topluma karşı ilgisizliğinin başlatacağı, merdivenaltı tarikatların insanları doğrudan maddi/manevi ve bedensel suistimalleri, merdivenüstü olanlarının da özellikle devlete ve kamu kaynaklarına dadanması yüzünden vatandaşların bir süre sonra dine ilgilerinin daha çok azalacağı, fetva şipariş edenlere de fetvayı verenlere de ihtiyaç duyulmayacağı tezine karşı söyleyecekleriniz var mı?
Abc 18 Ocak 2020 17:15
Faiz hangi durumda haram hangi durumda helaldir ben bilmiyorum. Ama şunu çok iyi biliyorum şüpheli şeylerden kaçınmak lazım. O yüzden faizin f si geçen her türlü şeyden uzak durmaya çalışırım.
borego 18 Ocak 2020 17:07
ben eşşek gibi çalışacağım tasarrufumu yapacağım.. Bu enflasyonist ortamda param değerini korusun diye enflasyon oranında faiz alacağım, bu faiz haram olacak.. hadi işinize bakın arkadaşlarr. Siz 1400 yıl öncenin anlayışı ile 2020 yılında hareket edemezsiniz.
karar 18 Ocak 2020 23:40
2
faizden başka tasarrufunun değerini koruyacak başka bir şey arayabilir ve bulabilirsin.
Che 18 Ocak 2020 16:26
Kahrolsun faiz taraftarları..!
REİS21 18 Ocak 2020 17:50
5
1400 YIL ÖNCE İNEN KURANA VE PEYGAMBEREDE İNANCINIZ YOK OZAMAN YAZIKLAR OLSUN KIYAMETE KADAR ASLİLİĞİNİ DEVAM ETTİRECEK KURAN DIR HÜKÜMLERİDİR
KARAR OKURU 18 Ocak 2020 21:30
0
Kahrolsun milletin iliğini sömüren, geçmişini, geleceğini, inancını, ahlakını suistimal eden ve gününü gün edenler!
Hüsnü ÖZTÜRK 18 Ocak 2020 16:25
Hocaya katılıyorum. Riba ancak temerrüt faizi ile mukayese edilebilir. Diğer banka faizi riba olamaz. Buğdayla buğdaydan borçla mukayese edilemeyecek kadar uzak bir ekonominin içindeyiz.
Muhlis günes 18 Ocak 2020 15:45
Haksız kazanç,emeksiz kazanç kesin olarak haramdır.Siz ne maval okuyorsunuz??
KARAR OKURU 18 Ocak 2020 21:40
0
15.45, Emeksiz kazanç derken mesela miras haram mıdır? İslami konularda işkembeden atmamak lazım.
KARAR OKURU 18 Ocak 2020 15:45
Bankalardan faiz almak veya bankaya faiz odemek caiz mi bir yana, bence huzurlu bir hayat icin bankalardan uzak durun. Gerekirse ac kalin, ama bankadan kredi almayin. Reklamlarina baksaniz her banka sanki bir iyilik meleği, ama kredi taksidini aksatirsaniz cehennem zebanisine donusuyorlar. İcra, haciz neyiniz var neyiniz yok alip hayati zindan ediyorlar size. Dedim ya, uzak durun bankalardan. Hatta bankacilardan da.
Elçi 18 Ocak 2020 23:17
0
Bende bu yolda ilerleyeyim bankalardan uzak durayım dedim ve 2.5 sene önce altın borçlanmak suretiyle bir araba aldım, ancak geçen süre zarfında almış olduğum borçtaki artış bana o zaman teklif edilen faiz miktarını çok aştı ve ben bunun altında ezildim. Bu günkü ekonomik düzen sadece beni değil müslümanlık anlayışımızıda eziyor. Çare nedir hocam..
arz, talebi doğurur 19 Ocak 2020 19:44
0
Okur,elçi çahiliye döneminde bir avuç burjuva kureyşli ticareti,dini,idareyi eline almış:tefecilik,rant,başkalarına mal sattırmamak,aldırmamak üzere çıkar merkezli tekel kurmuştu.Fakir bunların elinde köleleşiyor, dışarsan gelen tüccar ucuza mal satamıyor, bunlar mani oluyordu. HZ.Muhammed daha 20 yaşında HİLFU-L FUDUL cemiyetine katılıp bu ambargocu, tefeci,sömürücülerle mücadele edip düzeni kurmaya çalışıyordu.Çare doğru düzeni talep etmekte.
ayıp be ya 18 Ocak 2020 15:17
yazıyı cok dikkatli ve dini kaynaklara bakarak okudum ve yazar ancak dansçı olsa bu kadar kıvırabilir dedim. neymiş efendim, cahiliye faizi ödeyemeyeni köleleştşrşyormuş da bugün ise ödeyemeyenden hukuki yollarla para tahsil ediliyormuş.ayıp be kardeşim. bu mu şimdi bugünki faizi helal yapan.ayıpppppppp.ama utanması olana
Faizin:hile-i şerie usulü ile Z.b,. Avvam ve diğerlerinin yöntemlleri,insanın aklına Araf 7/165-166 ayetindeki İsrail oğullarının cumartesi balık avlanma yasağını ve çözüm olarak:hileli yola baş vurup, yasağı delip çumartesi balık avlanmalarını akla getiriyor. Hile,herzaman ayrıntıda ,teferruat'ta gizlidir.
KARAR OKURU 18 Ocak 2020 16:36
1
Ashab-ı sebt örneğiniz,çok yerinde olmuş,teşekkür ederim.
KARAR OKURU 18 Ocak 2020 18:59
0
Yorumunuz pek güzel. Peki eminevim, fuzulev gibi elbirliği sistemleri hakkında ne düşünüyorsunuz acaba ?
mutlu yücel 18 Ocak 2020 14:09
o halkın dediğimiz devlet ve de devletin o bankaları dışardan %2-3faizle para alıp halkına on misli ile dağıtıyor. bu mu kuran hükmüne göre hareket etmek. kaldı ki kuran ın en tartışmasız ayetlerden biri olan faiz konusu zamana göre yorumlanacaksa, o zaman tüm kuran ona göre tekrar yorumlanması gerek.örtünme, namaz miras,vs. vs. kendi işine gelenleri çıkarlarına göre yorumluyorlar çıkarına olmayanlara da dokununca,hemen dinsizlikle itham ediyorlar.
cahit 18 Ocak 2020 14:08
Diyanetin fetvası normal laik kapitalist devletin ekonomi için ihtiyacına binaen verir vermek mecburiyetinde çünkü diyanetin mevlası devlet Ancak Allah ın dini adına konuşan lar heva heves ve kendi yorumlarına göre konuşuyorsa bunu belgelendirmek zorundadır işne geldiği gibi konuşamaz sayın yazar verdiğiniz örnekler tutarsız ve görüşleri muteber sayılmayan kişiler.
KARAR OKURU 18 Ocak 2020 15:37
0
Hangi görüşün muteber sayılacağına kim karar veriyor?
KARAR OKURU 18 Ocak 2020 21:25
1
14.08, Diyanetin böyle bir mecburiyeti yok ve diyanet de ona göre fetva vermez. Senin dediğin gibi olsa zina, içki, kumar helaldir derdi.
KARAR OKURU 18 Ocak 2020 13:50
Kamu bankasının düşük faizle kredi vererek göz g[re göre zarar ettirilmesi karşı taraf lehine haksız bir kazanç oluşturmuyor mu hocam?
ÖTÜKENLİKURT 18 Ocak 2020 13:48
Birine desem ki, "Bana 10 milyon ver, 3 sene sonra yine 10 milyon olarak iade edeyim" kabul eder mi? Etmez. Çünkü, 3 sene sonra o 10 milyonun alım gücü hayli düşmüş, kişi zarara uğramış olur! Ben çok iddialı olacak belki ama İslam ülkelerinin geri kalmasında, yoksulluk içinde yaşamalarının sebeplerinden birinin de bu faiz yasağı olduğunu düşünüyorum. Sanayileşmek için gerekli sermaye birikimi gerçekleşmedi. Halbuki Avrupa, akılcı bir yolla buyurduğunuz gibi makul faizi kabul etti ve sermaye oluştu! Diyanet kendisi, 2019 da ne kadar faiz geliri elde etti söyler mi?
tarlabaşılı 18 Ocak 2020 13:41
bi fetvayla işler tamamsa, neyana çeksen oraya uzuyorsa bu dincilik işleri böyleyse. yandı gülüm keten helva durumu. bak bugün haberlerde ne güzel(!) haber var, diyanet bş. erbaşın imam h. lisesi mezunu imam biraderi ordu da üni. ye ballı gaymaklı işe atanmış, liyakat lazımmı bu durumlarda sayın hocam. eğer değilse versin bi fetva olsun bitsin. ya ne hale geldi bu din işi be, eh fazla traş cildi bozar vaziyetleri bunlar, olacağı buydu ne beklersinki başka.
KARAR OKURU 18 Ocak 2020 13:31
Bu yazınız tümüyle kuran dışı bir yazidir. Faiz faizdir döneme gore değişmez ve bu evrensel bir ilkedir. Sizin bu düşünceniz kuranı/ Allah'ı devre dışı bırakmaktan başka bir şey değildir.
KARAR OKURU 18 Ocak 2020 13:28
Faiz almak haramsa faiz vermek, haram değil mi? 2018 Kasım-2019 Ekim ayları döneminde 5 milyar 545 milyon lira faiz, 14 milyar 507 milyon dolar borç ödemiş devlet. Özel sektör 6 milyar 600 milyon dolar faiz 71 milyar 145 milyon dolar ana para borcu ödemiş. Sürekli dışardan borç alıp borcu borçla kapatıyoruz. Bu gelen paralar üretime dönük yatırıma gitmiyor, çoğu toprağa, betona gömülüyor. Mağarada mı yaşıyorduk biz? Sürekli faizle borç alıp eskisini yıkıp yenisini yaparak sevap mı işliyorlar? İslamiyet bakımından bu ‘düzen’ nasıl değerlendirilir?
KARAR OKURU 18 Ocak 2020 13:12
Utangaç bir fetva idi...sizin gibi söyleyecekler ama bazı mahfillerden korktukları ne kadar da belli... Dedim ya utangaç...
KARAR OKURU 18 Ocak 2020 13:05
Benim en çok merak ettiğim Hz. Allah'ın ve Peygamberinin faiz/ribaya 23 yıllık vahiy sürecinin 22. Yılına kadar göz yumması. İlginç değil mi?
anlatın topluma, medine yahudilerini anlatın. meymun b yamini , kendi aralarındaki faiz akitlerini anlatın, tefeci ebu ş. şahmı anlatın. 1400 yıl önceki kabile hayatını, medine yahudilerinin namazlarını, oruçlarını ve faizciliği, onlarla iş yapan arap köle tüccarı dinar zenginlerini faizciliklerini anlatın. duruma göre fetva veren, günü kurtaran arap ve osmanlı din adamlarını anlatın. osmanlı şeyhülislamların fetvalarındaki tuhaflıkları anlatın sn. hoca... yazdıklarınız doğrudur, bu iş duruma göre nasıl şekil alır? ispatlıdır...
Mehmet 18 Ocak 2020 12:52
Diyanet ya kurulu değiştirmeli yada iyi bir hatip bulmalı.Derdini anlatamayan torpilli kurul olmaz.Ikincisi fazlurrahman ehli sünnete ters bir adam
Taptuk 18 Ocak 2020 12:49
Su Faiz konusuna birde su acidan bakmakta fayda var zannimca. Yillarca insanlari Faizle veya diger yasaklarla korkutup Helal kazanc diyerek Yesil sermayeli sirketlere yönlendirdiler. Bizim gibi ahmaklarda kandi sonuc hüsran.Yillarca Biz islami kurulus oldugumuz icin SPK söyle yapiyor böyle yapiyor dediler. 18 yildir bizim paralarla destekledikleri insanlar ülkeyi yönetiyor Durum öncesindende beter. Diyanetin yedigi Naneye bak. Bir sey ya yasaktir veya degildir. O zaman nerdeydiniz Yillarin Emegini calarlarken faiz Haramdida, Simdi ne degisti????
KARAR OKURU 18 Ocak 2020 12:45
Faizin her türlüsü ayağımın altındadır.Hz Muhammed(sav)
KARAR OKURU 18 Ocak 2020 12:43
Hocam ; neden risk üstlendiniz ki.Haram deyip işin içinden sıyrılmak var ken siz hem iktisadi hem değişim sosyolojisi içindeki analitik sorgulamayı yapmışsınız.Halbuki fıkıh gibi ortaya çıkan problemi (FER'İ )sabit duran ve metin olarak önümde ki ASlA KELİMEYE indirgeyip Anlam yüklüyebilirdiniz .Ortodoksi Müslüman sizden açıklama değil anlam yüklemeniz bekliyor .Onları bu mutlu eder .Ha sonra ne olur?Hiç bir şey ortaya totoloji çıkar
KARAR OKURU 18 Ocak 2020 12:41
100 lira verdiysen 100 lira alacaksın Yok eflasyon/zaman vs.bu gibi nedenlerle oluşan değer kaybini,Allah kendisine verilmiş borç olarak kabul etmiyor mu?Ben mi yanlış okuyorum.
KARAR OKURU 18 Ocak 2020 18:32
1
O zaman Allaha borç vermeye başla..
KARAR OKURU 18 Ocak 2020 12:15
Bu konuda bilğim yetersiz anca düşüncem dinde değer karşılık uygulaması tokı yapsa bir ev malıyetı altın olarak konulsa ve yıne altın degerinde TL verilse
KARAR OKURU 18 Ocak 2020 12:13
Sayın Hocam eyvallah da; Faiz için fetvayı devlet istedi deniyor,devlet işi için istiyor.Bunun anlamı varmı.Diğer husus; isteyecek ve istediği cevabı da alamayacak... Tövbe-Tövbe...
KARAR OKURU 18 Ocak 2020 12:01
Erdoğan'ın amacı;1-İnşaat sektörü zorda çarkı döndürmek lazım. Nasıl? 2-Hala inatla kredi çekmeyen faize bulaşmayan bir kitle var. Eeee? Maksat bunları da faizci yapmak. Rivayet odur ki Mehmet Görmez bu işlerde ayak direttiği için gönderildi. Diyanet Erbaş döneminde parasını nemalandırmaya:) başladı.
KARAR OKURU 18 Ocak 2020 17:23
2
Degerli Kardeşim, diyanet fetva vermeden once sanki toki konutlari icin hic basvuru yoktu? Diyanet fetva verdi de talep patlamasi oldu oyle mi? Tabi ki hayir. Yani sizin ıddia ettiginiz gibi devletin inşaat sekterünü kurtarmak icin boyle bir fetvaya ihtiyaci yok. Fakir fukaranin, garip gurabanin bir meskene, basini icine sokacağı bir konuta ihtiyaci var. Kira verdiginde okula giden cocuguna harclik vermede zorlanan, veya hangi yiyecegi almazsam gecinebilirim, ... seklinde hayatlarini devam ettiren binlerce, yuzbinlerce vatandaşımız var, kardeslerimiz var. Veya 20-30 yil calistiklari halde ke
Kazım TANRIVERDİ 18 Ocak 2020 12:00
Vallahi korktugun da haklisin,ancak uretilen konut 100 bin muracat eden sayi bir milyon,su halde kimse bu faizmidir degilmidir demeden muracat etmis,ne gerek vardi .
Yurdumun insanı 18 Ocak 2020 18:39
0
Millet 3 kağıda geldi,0.49 faizi duyunca.. Lan kardeşim adamalar 3 senedir 251 tane 15 Temmuz şehidinin parası üzerine yatmış vermiyor..301 Somali madenci, 1994 de Zonguldak madencileri VS.. 100 bin konuta 1 milyon başvuru neden sanıyorsunuz.. Millet tezgaha geldi. Kaç kere devlet ucuz, fakire konut dedi inanmıyan yurdumun saf insanı 0.49 faize inandı. Yazık..
HASAN 18 Ocak 2020 11:56
Hem Akademik çevrenin hemde sultanın kılıcını sallayan sözde dini otoritesinin bu aymazlığına şaşırdım mı, hayır hiç şaşırmadım. Hiç bir ölçü ve delile dayanmadan hakim güce teslimiyetin ifadesidir. Böyle bir iddia için öncelikle maliyetleri ve vadeli satış miktarını dikkate alıp sistemde faizin nasıl belirleyici olduğunu ortaya koyulması gerekiyor. Bu gün özellikle TOKİ maliyeti daire üzeri toplam maliyet yaklaşık m² olarak 500₺ . 100m² lik bir dairenin maliyeti en fazla 50bin₺ eder. Buna %50 arsa payı eklense toplam maliyet 75bin₺ eder. Peki toki satış fiyatı 350bin₺.
KARAR OKURU 18 Ocak 2020 11:52
Haramda koşul zararın faydadan çok olması değil midir? Ya da tam tersi, helalde koşul faydanın zarardan çok olması değil midir? Boşuna Kitap'ta "Akledin!" emri o kadar çok tekrâr edilmiyor!...
Takipci 18 Ocak 2020 11:42
1) 1400 yil oncesinin Hicaz Bolgesi, orada yasayan insanlar var, onlarin ihtiyaclari var, izole bir cografya, kendine gore sartlari var. Cografyanin sartlari ve ihtiyaclarına gore gore sekillenmis kurallari var. 2) Bugunun Turkiyesi, aradan 1400 yil gecmis, hersey degismis, az cok dunyayla iliskileri var. Eski kurallar yeni sart ve ihtiyaclara cevap veremiyor, bocalıyoruz. 3) Cozum basit: Laiklik, yasadigimiz dunyanin sartlarina uyum saglamak...
KARAR OKURU 18 Ocak 2020 11:31
Sosyal konutmuş, sosyal devletmiş. Madem devlet fakirlere kolaylık sağlıyor faizsiz yapsın bu işi kardeşim. Koskoca devlet vatandaşını faize bulaştırmadan ev sahibi yapamıyor mu
KARAR OKURU 20 Ocak 2020 00:30
1
Doğru diyon kardeşim....Birde gerçekten zenginler el birliği ile ZEKÂT verseler....Ev sahibimin 12 dairesi 2 dükkanı 4 tırı var....Ramazanda aynı fitreyi veriyor benle....En düşük ne ise....Bilemiyorumda acaba bu kadar hırsızlıklar yolsuzluklar faizler....Acaba zenginlerin sorumluluklarınıda almadıklarından oluyor olabilir mi....Fetvayı kalbinden al sözü fehvasınca....Kiradayım 16 yıldır 2 çocuk okutuyorum eşim asgari ücret alıyor....Açım bir lokma ekmekle doyuyorum....Mesele açlık korkusu çekenler....Faiz mi....Aç öleyim bulaşmayayım....Uzun yazdım. Okuyan kardeşlerimden helallik isterim.
TR 31 18 Ocak 2020 10:58
Devlettte alt gelir grubundan faiz almasın faizsiz versin. Yada vadeli satış seçeneği sunulsun. 15 yıllık ücreti aylık ödeme......tl denilerek tek ödeme şekli .Hatta taksitler ileriye doğru artirılarak ödeme seçeneği.Taksitler toki için ptt ye ödenmeli insanlar bankalara girmeye zorlanmamalı .Vadeli satış faiz değildir.Yanlış biliyorsam bilenler düzelsin lütfen.
İhsan canpolat 18 Ocak 2020 09:44
Yav bu hocalar bankaları hayır kurumu saymiyorlar mi beni benden alıyorlar
Zaruret 18 Ocak 2020 09:39
Zaruret olunca ayetler bile değişiyor. O zaman okumak için başını açmak caizdir diyenleri hatırlıyorum. Allah ayetlerine haşa zaruret kelimesini unutmuşta sizmi koyuveriyorsunuz. Ama kuranın hükmünü değiştirmek kimseye nasip olmayacak.
KARAR OKURU 18 Ocak 2020 09:38
Tarihselciler faize fetva verdiklerini daha yüksek sesle söylerlerse yakında faiz lobisi onları hak ettikleri, daha faydalı olacakları konumlara getirirler.
KARAR OKURU 18 Ocak 2020 09:09
Sevgili hocam; kamu bankalarının yurt dışından sendikasyon kredisiyle temin ettikleri sıcak para ile bahsi geçen krediler fonlanıyor. Nevyork veya Londra’daki para babalarından (tefeciler) temin edilen kredi dağıtılıyor vatandaşa. Böylece bir sisteme dahil olunuyor. Daha sonra yapılan devalüasyonla o kredilere cahiliye faizinin kat kat üstünde maliyetler (hayat pahalılığı) yansıtılıyor. Tamam dediğiniz şey emperyal bir finans sistemine entegrasyon maalesef. Türkiye içinde olup biten birşey değil.
KARAR OKURU 18 Ocak 2020 09:07
Tebrikler çok güzel bir yazı hocam. Zihin açıcı.
KARAR OKURU 18 Ocak 2020 09:06
konu faiz,helal,haram değil.konu halk neden hep kemer sıkarken birileri hep milyar dolarları götürüyor olmalı.
KARAR OKURU 18 Ocak 2020 13:27
3
9.96, Faizi anlamadan bunu anlayanazsın.
KARAR OKURU 22 Ocak 2020 19:05
0
09.06 onu sorgulamak için akıl lazım. Faiz helal haram gündeme getirenlerin cepleri dolu. Size gündem yaratmışlar ne güzel yorum yapıp durun. Enflasyon neyse o kadar faiz olmalıki para değerini kaybetmesin. Fetvaya gerek bile yok. Aklın yolu bir. 1 tl 0.80 ne düşecek sende din diye peşinden gideceksin. Yok öyle bir şey.
Yıldız 18 Ocak 2020 09:00
Haramı helal göstereceğim diye bu kadar çırpınmanızı anlaya bilmiş değilim. En acımasız sömürü kuruluşlarını resmen iyilik kurumları olarak göstermişsiniz. Çok yazık... Yazan okuyan tayfa böyle ise vay halimize...
KARAR OKURU 18 Ocak 2020 09:14
8
Gerçeği öğrenmeyelim diye kendinizi parçalamanız çok yazık. Bütün okurlar sizin gibiyse asıl o zaman vay halimize!
KARAR OKURU 18 Ocak 2020 11:26
9
Her şeyi bitirdin bunu eleştirmek kaldı. İnsanlara nasıl tepeden baktığın, kendinden başka müslüman tanımadığın, bir tek seni ve senin gibi düşünenleri cennetle müjdelediğin, yazan okuyana tayfa demenden belli oluyor. Faizi eleştirdiğiniz kadar enflasyonu yani zamları eleştirseniz, faizde olmayacak haramda günahta. Sizin kâfir dediğiniz ülkelerde faiz sıfır yada bir. Müslüman ülkede 12. Acımasız sömürü kuruluşlarına kimlerin para kazandırdığı buradan belli oluyor zaten....
KARAR OKURU 18 Ocak 2020 08:11
Diyanet ﴾245﴿ Kim Allah’a güzel bir borç verirse Allah da bunu kat kat fazlasıyla öder. Daraltan da genişleten de Allah’tır ve O’na döndürüleceksiniz. Ayetini neden hatirlatmiyor devlet büyüklerine devlet kendi vatandaşına karzi Hasen kabilinden faizsiz borç versin . Bunu söyleyin bunu hatırlatın insanları bin bir teville harama yonelltmeyin.
KARAR OKURU 18 Ocak 2020 09:17
2
Kaşınmamak lazım. Öyle bir kapı açılırsa fakirden çok yandaş girer oradan.
KARAR OKURU 18 Ocak 2020 08:06
Peygamber Efendimiz'in veda hutbesinde "Ashabım! Kimin yanında bir emanet varsa, onu hemen sahibine versin. Biliniz ki, faizin her çeşidi kaldırılmıştır. Allah böyle hükmetmiştir." sözünü de sayın yazar tevil ediversin. Ya biz Türkçeyi mi unuttuk yoksa bize yıllarca veda hutbesi diye başka bir şey mi yutturdular.
KARAR OKURU 18 Ocak 2020 07:22
Sen bu gidişle Faizi meşrulaştıracaksın haram haramdır helal diyemeyiz
KARAR OKURU 18 Ocak 2020 11:27
5
Enflasyon oranında faiz haram değildir. Enflasyonu yok edin bunları konuşmak zorunda kalmazsınız....
KARAR OKURU 22 Ocak 2020 19:07
0
Enflasyon sıfırsa faize gerek yoktur. 4 işlemi bilmek yeterli. Hükümet enflasyonu sıfırlasın. Bıktık zamlardan işsizlikten.
KARAR OKURU 18 Ocak 2020 06:42
Paradan faiz alıp para kazanan hiç olmazsa kendi parasından para kazanıyor, fetvacılar çalışmadan fakir ve aç milletin parasından/hakkından/vergisinden para kazanıyor. Hazineden en büyük payı alıp ‘Yan gelip yatma yeri mi’ Diyanet?
Aziz Metin 18 Ocak 2020 06:38
Şu Diyanet aklı nasıl bir akıldır ki faiz alan mevduat sahiplerini fakir, faiz veren kredi kullananları zengin sayıyor. Akılları sıra bankaları faiz veren olarak sayıyor. Halbuki faizi alan mevduat sahipleri, veren ise ihtiyaç sahipleri. Bankalar sadece aracı konumundadır. Bu inceliği anlıyor ama fetvasına kılıf uydurmak için anlamazlıktan geliyor. Çünkü kendileri de faiz alıyorlar.
KARAR OKURU 18 Ocak 2020 06:34
Ele verir talkını kendisi yer salkımı. Bunlar milyon euro’luk zırhlı mercedesi aldı, bindi, gezdi. Hazineden en büyük bütçe bunlara ayrıldı, afiyetle yiyorlar; çocuklar okul bulamaz gidecek, mezun olanları işsiz, ekonomik sıkıntılar yüzünden millet intihar etmeye başlamış, geri kalanları umutsuz. Fetvacıların bu dünyada yaptıklarını ve verdikleri fetvaları gören gençler deizme ateizme yöneliyor. Bu fetva mercinin öbür dünyadaki halini Allah bilir ama bu dünyada bunların kendilerinin acilen fetvaya ihtiyacı var.
KARAR OKURU 18 Ocak 2020 03:44
Burada siz kuran bundan 1400 yılönce indi ayetler ona göreydi artık gunumuzde bunun hukmu yok diyorsunuz hakikaten zatı muhteremin biri islam güncellenmelidir diyordu simdi güncelleniyor zina haram ve yassk olmaktan çıktı domux eti kasaplik et oldu faiz alinabilir dendi zaten hirsiz bizdense terfi ediyor elbette bati bizi kiskanir onlara onları eleştirdigimix konularda fark atmaya başladik yiillar once demirel kurandaki muhkem ayetlerin kaldirilmasini istediginde en agir hakaretleri yaparak haksizlik etmisiz yakinda cuma nsmaxini evinizdede kilabilirsinix derlerde sasirmayacagim
KARAR OKURU 18 Ocak 2020 09:54
7
Pardon birader yorumunda "oldu" dediğin şeyler kimin iktidarı zamanında oldu. Müslüman geçinen AKP iktidarında. Hiçbir sol hükümet zamanında böyle saçma fetvalar çıkmamıştır. Yahudiler dinlerini zenginlerin işine gelecek şekilde değiştirdiler. Şimdi de bizdeki müslüman kılıklı adamlar dini değiştiriyorlar. Tavrın bunlara olmalı. Yazar doğruyu yazmış zaten.
tovron bonloro olmolo 18 Ocak 2020 11:17
3
İyi de arkadaş da zaten bütün bunlar sol hükümetler zamanında oldu dememiş ki, hatta "zatı muhteremin biri islam güncellenmelidir diyordu" derken kimin eleştirildiğini anlamak çok zor olmasa gerek. Algılamanız için ille de isim mi vermesi gerek
Diger bankalar ile toki arasındaki fark"sosyal konut projesiymiş."Proje olunca caiz..Bankaların ise faiz..Zaten herkes bankalara pesin parası olmadığı icin gidiyor..Tokiye de öyle..Tokiye kira ödergibi..Bankalara faiz öder gibi ha..Aklımızla dalga geçmeyin..Ziraat..Halk ve Vakıf da devlet bankası.!Ha toki..Ha devlet bankası..Hele toki ödemelerini enflasyona endeksli ödersen yandin..Halktan kopuk,amirlerden ricali fetvalar bunlar..Tuz kokmuş tuz.!
KARAR OKURU 18 Ocak 2020 02:23
Sayın yazar, meselenin sizin anlattıklarınızla alakası yok.
Deli Emin 18 Ocak 2020 01:20
DİKKAT 2 TOKİ eveleri yapım aşamasında maliyet ve vergi yükümlülüğü açısından diğer Müteahhitlere göre daha ucuza yapıyor. Ama KAMU BANKALARI/HALKIN sırtına yüklenen kamu zararı ile yine kazandırılıyor. Bizim faizsiz bankalar! her zaman faizli bankalardan daha yüksek faizli kredi verir.Bankalar enflasyon ve faiz düşmesi halinde yeni yapılandırma ile faiz düşürür, ama faizsiz banka olmaz der. Kat kat faiz şöyle işler! Toplanan 100 lira karşılığı 150 liralık kredi verir. Bunu bir çok kişiye, bir kaç kez verdiği için bu kat be kat faizli işlem olur. Diyanet ve fetvacılar bunu BİLMİYOR, MU!
KARAR OKURU 18 Ocak 2020 01:12
Bin yıllık FAİZ oluverdi CAİZ. Heyy maşallah.
KARAR OKURU 18 Ocak 2020 09:08
1
Doğru be FAİZ'in başındaki F yi atarsın, C harfini yerine koyar CAİZ yaparsın.. Beş dakika da Beşiktaş içtihadı yani!
Deli Emin 18 Ocak 2020 01:06
DİKKAT 1 Hemen tezgaha ve topa girmeyin Mustafa hocam.Bu organize pis işte Sarayın,TOKİ ZADE MüteCahitlerini kurtarma amacı var. Çünkü TOKİ, GMYO üzerinden ihale ile bu konutları seçili adamlarına kat karşılığı yaptırıyor. Stokları eritme amaçlı diyanetli kampanya yani. ( SIFIR konutlara kamu bankalarından 0.79 kredisi gibi).Tezgah şu,enflasyona göre bankaların mudilerden topladığı mevduat karşılığı ödenen faiz gelirinin altında verilen kredi düşük ve oluşacak kamu zararı bizlerin sırtından çıkarılacak! Ama TOKİ ZADELER eldeki mallarını yine maliyetinin üstünde SATACAK.!
KARAR OKURU-1 18 Ocak 2020 01:05
En doğrusunu Allah bilir şüphesiz.. ancak Mecelle 2.maddesindeki niyet/kast ve bir lokma-bir hırka ütopyasından çok uzak güncel durumda müslümanlığı ve inancını samimi olarak yaşamak ancak abartısız/israfa kaçmayacak/zaruri (!?!) ihtiyaçlarını da oportünizme kaçmadan gidermek isteyenler için "akaide uygun, daha gerçekçi ve ilmi" çalışmalar yapılmalı... Diyanetin varlığı, tüm inançlar için ayrılan bütçesi ve sarfı meselesi, resmi ideoloji-tercihler dışına çıkamadığından hür olmaması, 657 s.lı memurluk- karışık!!emeklilik geliri sistemi içinde hangi misyonunu ifa edebileceği samimi tartışılmalı
Krr 18 Ocak 2020 00:45
Dün sizi Habertürk kanalında dinledim.Gayet net ve açıktınız.Anladım ki bizdeki deve güdücüler (selefi tayfa) ve hurma yiyiciler (diyanetin siyasileri) cahiliyye devrinin Yahudi anlayışını yaşatıyorlar.Ağızlarından düşürmedikleri HARAM'ı cüzdanlarında taşıyorlar.Örnek; koca koca sakallı sahte şeyhler, diyanet başkanları ve onların siyasi baş müritleri itibardan tasarruf yapılmaz düsturunca milyonluk Mercedeslere binebiliyor.Eskiden vicdan ile cüzdan arasında kalmış derdik.Vicdan gitti,geriye sadece hüküm veren ŞEYTAN kaldı
KARAR OKURU 18 Ocak 2020 00:38
Aciklamalariniz icin tesekürler Hocam. Yani domuzeti haram ama suyu helal demek gibi birsey diyanetin dedigi:)
KARAR OKUr 18 Ocak 2020 00:25
"Faizin her türlüsü yasak" sözünün neresini anlamıyorsunuz yahu?
KARAR OKURU 18 Ocak 2020 00:22
Şu anki sistemde mürekkep faiz işlemiş anapara faizlerinin dönemsel olarak anaparaya eklenerek bu yeni anapara tutarına yine anapara faizi işletilmesidir. Temerrüt/gecikme faizi ise vadesinde ödenmeyen para borcuna bu gecikme nedeniyle işletilen faizdir. Gördüğüm kadarıyla İslam alimlerinin içinden birtürlü çıkamadıkları konudur faiz. Her tezin bir antitezi var ve bazan anlaşılamayacak derecede alt ayrımlara gidiliyor. Çünkü ya haramlaştırma ya da helalleştirme amacı güdülüyor.
karar 18 Ocak 2020 01:09
2
öyleyse şüpheliden uzak durmak gerekmiyormu.
KARAR OKURU 18 Ocak 2020 10:32
5
Şuanki sistem bileşik faiz değildir sevgili okur. Özellikle tüketici kredileri bakımından (ki bu kredilerin diğer kredilere oranla daha sık kullanıldığı ve esasen faiz meselesinin tüketiciler için sorun teşkil ettiği düşünüldüğünde) bileşik faiz yürütülmesi yasaktır. Bkz. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun m. 4/7.
X

Her an haberdar olmak ister misin?

Aşağıdaki butona basarak tüm haberlerimizden anında haberdar olabilirsin. Tıpkı telefonunda olduğu gibi sana bildirimler göndereceğiz. Bu servisi dilediğin zaman iptal edebilirsin.

TIKLA HABERLER ANINDA ULAŞSIN