Back To Top
Türk / Türkiye tipi ateizmin genel karakteristiği

Türk / Türkiye tipi ateizmin genel karakteristiği

 - Son Güncelleme: 14.09.2019 Cumartesi 12:21
- A +

Ateizm, felsefî bir terim ve kavram olarak Tanrı inancı karşısında retçiliği benimseyen bir zihniyeti ve dünya görüşünü ifade eder; ancak kendi içinde homojenlik arz etmez. Başka bir ifadeyle, ateizm kendi içinde mutlak ateizm, ideolojik/materyalist ateizm, teorik ateizm, pratik ateizm gibi tipler ve türlere ayrılabilir. Türk tipi ateizm ya da daha güncel olarak günümüz Türkiye’sinde giderek yayınlaştığı söylenen ateizmde de homojenlik söz konusu değildir; fakat en azından bu topraklarda baş gösteren ateizmin hemen her türünün, sözgelimi Jean Paul Sartre’in “Varlık ve Hiçlik/Fenomenolojik Ontoloji Denemesi” adıyla Türkiye çevrilen kitabındaki gibi felsefi temellere dayalı bir ateizme benzemediği, hatta “kutsal demlik” analojisiyle ateizm ve agnostisizme arka çıkmakla birlikte “Tanrı’nın yokluğunun ispatı yok” da diyen Bertrand Russel kadar dürüst bir tavır sergileyemediği rahatlıkla söylenebilir. Dahası, Türkiye tipi ateizmdeki baskın karakter fikrî açıdan gevşeklik, pratik açıdan vülgerlik, ideolojik açıdan militanlık gibi nitelemelerle de ifade edilebilir.

Günümüz Türkiye’sinde ateizm büyük ölçüde kurumsal dine, dindar kitlelerin genel dünya görüşüne ve yaşam şekline yönelik tepkileri yansıtır. Bu yüzden, Türk tipi ateizmin karakteristik özelliklerinden biri, tepkiselliktir. Bununla birlikte tepkisel ateistlerin pek çoğu içine doğup yetiştikleri kültürün de etkisiyle sevgi, merhamet dolu yüce bir gücün varlığını içten içe kabullenme eğilimindedir. Fakat gerek küçük yaşlarda dindar ailede yaşanan din/dindarlık gerekçeli şiddet, gerekse sosyal çevrede tanık olunan dinî kılıklı binbir kötü örnek sebebiyle kurumsal din ve inanca gösterilen öfkeli tepki birçok insanı ateizmin kucağına itiverir. Bu süreçte bilimselcilik, rasyonellik, pozitivizm, ideolojik materyalizm gibi düşünce akımlarıyla da az çok tanışıklık söz konusu olduğunda, adeta yağmurdan kaçarken doluya tutulma gibi bir durum gerçekleşir. Nitekim bu duruma düşen ateistlerin büyük çoğunluğu, tanrı tanımazlık konusundaki fikirleri zihinsel didinmeyle üretmek yerine, hazır buldukları ideolojik iddiaları sahiplenerek basmakalıp ifadelerle tekrar edip durur.

**

Türk tipi ateizmin karakteristik özelliklerinden biri de Nazilerin Yahudi soykırımı (holokost) tecrübesinden sonra kimi Yahudilerin “Auschwitz’ten sonra teoloji öldü: İmha edilecek sakinlerin bileklerinde Tanrı’nın telefon numarası; ama numara cevap vermiyor bir türlü” demesi gibi Tanrı’ya gücenmişlik ve küskünlük duygusu olarak kendini gösterir. Özellikle çocukluk ve gençlik çağlarında yaşanan ağır travmatik deneyimler, sözgelimi bir trafik kazasında tüm aile fertlerini kaybetmek veya uzun zaman boyunca birçok ciddi sıkıntıyla cebelleşerek feleğin çemberinden geçmek gibi tecrübeler ilk planda Tanrı’ya sitem ve serzenişte bulunmak, ardından da O’nunla bağları koparmak gibi neticeler verir. Derken, Tanrı’ya gücenip küsme duygusuna bir de teodise ve kötülük problemi eklenir. Bu felsefi ek/eklenti ateizme savrulan kişinin “Tanrı’ya haksızlık mı yaptım?” ya da “Ucuz insan gibi mi davrandım?” şeklindeki sorularla kendi kendini yargılamasının önüne geçip vicdanını rahatlatmak ve aynı zamanda ateizmi düşünsel ve felsefi açıdan az çok gerekçelendirerek zihinsel konfor sağlamak gibi bir işlev görebilir.

Bu topraklarda neşv ü nema bulan ateizmin bir diğer özelliği de “Tanrı yokmuş gibi yaşamak” ve/veya “Tanrı’yı günlük yaşama sokmamak” şeklinde kendini gösterir. Kişinin günlük yaşam alanındaki tutum, davranış ve alışkanlıklarında Tanrı’yı unutma isteğini ya da O’nun buyruklarını kendi yaşamından uzak tutma iradesini yansıtan bu hayat tarzı “pratik ateizm” diye isimlendirilebilir. Tanrı’ya inandığını söylemekle birlikte “Tanrı yokmuş gibi yaşamak” aslında birçok müslümanın günlük yaşam tarzında da kendini gösterir; dolayısıyla böyle bir yaşam tarzı biz müslümanların da ciddi ciddi düşünmesi gereken bir problemdir. Bir değerlendirmeye göre “pratik ateistler” kendi içerinde aktif ve pasif olmak üzere iki gruba ayrılır. Pasif olanlar Tanrı’nın varlığını reddetmekle birlikte dinî inançlar ve dindarlarla ciddi bir problemi bulunmayan, içe kapanık halde kendi dünyalarında yaşayan kişilerdir. Aktif olanlar ise gerek zihinlerinde ve gerekse günlük yaşantılarında Tanrı inancını reddeden ve aynı zamanda sosyal çevrelerinde Tanrı’yı hatırlatan her türlü fikir, sembol ve davranışa karşı savaş veren kişilerdir. Kimi zaman “militan, eylemci” gibi sıfatlarla anılan bu tür ateistler dindarlarla da her zaman mücadele etmeyi kendilerine vazife bilirler.

***

Türk tipi ateizmin karakteristik özelliklerinden biri de meselenin felsefi tarafı bir kenara konularak tanrı tanımazlık fikrinin ideolojik ve politik bir ilke olarak sahiplenilmesidir. Bu tür ateizmin ark arka planında Karl Marx ve F. Engels gibi düşünürlerin görüşlerine dayalı materyalist bir dünya görüşünün tercih edilmesi ve bu dünya görüşünde ateizmin mutlak doğru olduğu fikrinin benimsenmesidir. Nitekim 1960’lı yıllardan itibaren Türkiye’de baş gösteren ve 1980 seksen darbesiyle birdenbire sona eren(!) Sağ-Sol kavgalarında sağcılığın Sünnilik, solculuğun Alevilikle, daha genel çerçevede ise sağcılığın teistlik, solculuğun materyalist düşünceye dayalı bilimsel ateistikle denkleştirildiği bilinmektedir. Bu açıdan bakıldığında, Türk tipi ateizmde ideolojik karakterin de önemli bir işgal ettiği, dolayısıyla bu ateizmin güçlü felsefi temeller ve gerekçelerden ziyade, sosyo-kültürel ve sosyo-politik tepkiler ve tercihlerden de beslendiği tespitinde bulunulabilir.

 

Diğer Yazıları

Yorumlar

Yorumlar 600 Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
KARAR OKURU 05 Ekim 2019 13:32
"Tanrıya inanıp da Tanrı yokmuş gibi yaşayan Müslüman " konusunu ele alan yazı da bekliyoruz Hocam.
A. Demir 20 Eylül 2019 11:32
Türkçeye yazgıcılık olarak çevrilen fatalizm isimli dünya görüşüne göre ; doğa, birey ve toplumda vuku bulan her şeyin mantıksal gerekliliğinden dolayı doğa üstü yüksek bir güç veya güç sahibi tarafından önceden belirlenmesi olarak tanımlanır. Çaresiz hasta olanlar bu yazgıcılığın ne demek olduğunu ruhen çok iyi anlarlar. Zira onlar bela ve musibetlerden değillerdir. Hadîd suresi 22 ve 23. ayetlerinde şöyle buyuruluyor: 22﴿"Yeryüzünde vuku bulan veya başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılı olmasın. Kuşkusuz bu Allah'a göre kolaydır."
A. Demir 20 Eylül 2019 11:25
23﴿ "Kaybettiklerinize üzülmeyesiniz ve O’nun size verdikleriyle şımarmayasınız diye (böyle yapmıştır). Allah kendini beğenen, böbürlenen hiç kimseyi sevmez." Fatalizm kronik haslalıklara duçar olan filozoflarda da tezahür etmiştir. Ne kadar çaba sarfetseler de kötü kaderlerini değiştirememişlerdir.Yani onlar da söz konusu ayetlerin içeriklerine ruhen ve bedenen yaşayıp tatarak ulaşmışlardır.
A. Demir 20 Eylül 2019 11:23
Hastalık, kaza, bela, fakirlik, bedensel ve ruhsal engellilik ve musibetlerin en önemli sebepleri beslenmeyle vücuta alınan Kur'an'da "zakkum" olarak anılan suni veya doğal sihirli ve zehirli gıdalardır. Zira bu gıdalar hem kimyasal hem de radyoaktif çok güçlü, güçlü ve orta dereceli zehirleri ihtiva etmektedirler. Hemen öldürücü olmayan kimyasal zehirler ete ve kemiğe dönüşerek vücutta 370 güne kadar, radyoaktif zehirler ise 60 ila 3600 yıla kadar kalıp bedendeki miktarları çokluğuna bağlı olarak insana her türlü kaza, bela, musibet ve hastalık, fakirlik yaşatıp nihayet katledenler.
Mustafa Er 20 Eylül 2019 08:33
Kuran gerçekte güncelleştirilemediğinden ötürü bazı ulemaca Müslümanlar İslam'la Orta Çağ'a hapsedilmek istenmektedir. Sonucunda gericilik ortaya çıkıyor. Kuran'ın Allah kitabı olduğu şüphesizdir, lakin içindeki sırlı mesajları anlayıp ortaya çıkaran yok.
KARAR OKURU 18 Eylül 2019 06:27
Batılı tasvir etmek saf, temiz ve berrak zihinleri bulandırıyor. Bu yaptığınız kanserin ne olduğunu ona nasıl yakalanacağını bütün ayrıntılarıyla açıklayarak tedaviden acizliğini ortaya koymaktır. Allah sana, bilerek bilmeyerek zarar verdiğin insanlara hidayet versin. Acınacak bir haldesinz. Bunun başlığını da koymuş akımı büyüterek "türk usulü ateizm" sanki normalmiş gibi, sonra istediği halde yaşayamayan herkesi aynı bohçaya atmış, yazıklar olsun, yüz karası, Türkiye'de öyle iddia ettiğiniz şekilde ateist falan yok, varsa bir kaç marjinal, gölge yapmazsanız bir iki sözle iman edip vazgeçiyor
KARAR OKURU 26 Eylül 2019 19:19
0
Türk gençliğinden bir haber, burada gelmiş Mustafa hocaya fırça atıyorsunuz. İnançlı veya inançsız, düşünen her insanın en büyük meselesi olan inancı da iki sözle değiştirilecek kadar basit görmenize ise diyecek hiç laf yok.
KARAR OKURU 18 Eylül 2019 02:12
Ateizme dair bir tasvir yapıyor, problem olarak ateizm tasavvurunu eksik de olsa bazı kaynaklarıyla birlikte teşhis ediyor ancak bu hastalıklı tasavvura karşı "tanrının yokluğu ispatlanamaz" türünden bir önermeyle yetiniyorsunuz. Çözüm aşamasının ayrıntılarına girdiğinde katı bir mutezile kesilerek meseleyi ikinci bir teolojik probleme dönüştüreceğinden şüphem yok. Teodise sorununa karşı mutezile ideolojisinin mecusilikten farkı ümmetten olmalsıdır. Umarım önyargılarınızdan kurtulduğunuz gün Kur'an'ın delil, ilim ve hikmet yoluyla ateizmin belini nasıl kırdığını bizden daha iyi idrak edersinz
Canan S. 17 Eylül 2019 20:39
Kaleminize sağlık hocam. Etrafımda gördüğüm ateizmi benimseyen kişilerin birebir tasviridir. Bunun üzerinden bir elitist bir tavır takınma halkın özellikle dindarlığını IQ düşüklüğü üzerinden aşağılama, özellikle politik-siyasi gerekçelerle takınılmış tepkiselliği olanlar kendi tuttuğu siyasi parti güçlenince o IQ sunu aşağıladığı halkı kendi partisine oy verince o halkı göklere çıkarma paradoksu bu türk tipi ateistlikte görebilceğimiz durumlardır maaleseff. Ve tüm bunları yaparken üzerinde kendilerine yöneltilmiş bir baskı illüzyonunu sayıklayıp dururlar.Sonra bir özgürlük furyasıdır gider...
İsimsiz, resimsiz. 16 Eylül 2019 10:31
İman gönül işidir, bilgi arttıkça kalite artmıyor, bu yüzden bu savrulmalar. Bilgelik lazım. Ahlakı olmayanın, "Güzel ahlakı tamamlamak için gönderildiğini" söyleyen Nebî'nin saflarında ne işi var. Güzel arkadaşım, ahlaktan nasibi olmayan adamlar ben müslümanım dediler diye, islâma küsülmez. Lütfen sizler küsüp başka mecralarda gezeceğinize, buyrun islâmın değerlerini güzelce yaşayın insanlar öğrensinler.
ofisus 15 Eylül 2019 16:10
hayat dediğimiz şeyin, dünyanın merkezine değil de bu merkezin tam zıddına doğru bir açıklığı barındırıyor oluşu; bu sonsuzluk duygusu, inançlarımızı barındırmıştı; onların yuvası olmuştu... öyle olmuş olmakla beraber inanç bir ihtiyaç meselesi haline dönüştü: ihtiyacın varsa inanırsın, ihtiyacın yoksa inanmazsın. formülü basitleştirdik...
KARAR OKURU 15 Eylül 2019 15:08
Özgün anlamlı bir tahlil.Teşekkürler.
KARAR OKURU 15 Eylül 2019 08:21
Bunun için çözüm önerileri nedir acep?
Yıldız 14 Eylül 2019 23:55
Yorumların kalitesinden anlıyorum ki, İslamcı olmayanlar daha çok düşünüyor ve okuyor. Evrenin cilvesi işte.
İsimsiz, resimsiz. 16 Eylül 2019 08:28
2
Yorumunuzdan, biz de sizin anladık.
KARAR OKURU 18 Eylül 2019 08:12
0
Bunun için dinin diğer birtakım insana karşı sopa olarak kıllanılmaması, küçük yaştan itibaren çoçuklara ibadet dayatmak yerine, onları objektiviteye ve bu zeminde düşünmeye fırsat bulacakları bir dünya sağlamalı.. çocukların merak ve sorularına karşılık gelecek cevapları ihtiva edebilecek birikimle mukabele edilemlelidir. Onların karşısında cezalandırıcı bir Tanrı rolünde durup din sahipliği yapmamak gerekir. “Herkesi ve her şeyi” okumalı ve okutmalı... Bence!
Takipçi 14 Eylül 2019 23:26
Hep söylenir ya yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan diye. Bu sorunun cevabı yumurta tavuktan çıkar. İnanç akıllı insanların işidir. Bir kere yumurta dan çıkan bir civcivin kendi başına yaşaması mümkün değildir. Beslenmesi, korunması, büyütülmesi gerekir. İşte ateistin atladığı ayrıntı budur. Önce Adem ve Havva yaratılmıştır. Yine önce tavuk ve horoz yaratılmıştır. Dünyada bırakın evrimi bir mikrop bile diğer mikroba dönüşmez. Yani bir verem mikrobu ki -bu gözle görülmez bir canlıdır- tifo mikrobuna dönüşmez. Ayrı yaratılmışlardır.
KARAR OKURU 15 Eylül 2019 08:37
0
Bir araştır bakalım mandalina yaratılmışmı yoksa insan tarafindan limon ağacından evrimlestirilerek dönüştürülmüşmü. Evrim deyince aklına sadece maymun geliyor galiba
Takipçi 15 Eylül 2019 18:33
2
Dönüştüren bir canlı yaratılmamışsa dönüşmez. Yani insan. Genetikle oynama kabiliyeti verilmiş ve yine yaratılmış bir canlının davranışlarını, evrim teorisinin tamamen spontan bir gelişim seyriyle karıştırmamak gerekir. Temelde iki canlı portakal, mandalin veya bu çeşit meyvalar yaratılmamış olsaydı, limonda ortaya çıkmayacağına göre demek ki yine bir yaratıcının eseri gözüyle bakmak gerekir.
ahlak, vicdan, sevgi, merhamet, paylaşma, acımak, ağlayabilme kudreti, koruma içgüdüsü, akıl, mantık, yardım isteği, düşünerek bulabilme yetisi ve tüm insani değerler... eğer bunlardan yoksun biriysen, istediğin kadar dindarım de boşuna... bunlara sahip yaratılan birisi ben ateistim diye feryat figan bağırsa, sadece dilindedir, o gönlünde olduğunu zanneder üstelik... çünkü yaratan , her insana bu hümanist üstün duyguları nasip etmez. dinsel ritüelleri terkedilip( modern put izm) sadece yaratanı bulabilenlere ne mutlu...
KARAR OKURU 14 Eylül 2019 19:18
Hocam cikis yollari hakkinda da yazilarinizi bekliyoruz
Karar Okuru 14 Eylül 2019 18:15
Bu tip konularda yazılan makalelere gönderilen yorumlar, ilk etapta ne güzel, işte fikir özgürlüğü vs. denilerek makul karşılanabilir.Sonuçta herkes inancını belirlemede serbesttir; isterse ateşini Dünya'dan götürür.Kimse de karışamaz.Ancak, kafası karışık, inancı muğlak, İslam dini hakkındaki bilgileri ağırlıklı olarak müsteşrik tavırlı bilim adamlarından veya yazarlardan beslenerek edinmiş hayli insana bu mecrayı cazip hale getirmek, bugünlerde çıkış yapmaya hazırlanan bir hareketin köken ve iddiasına ters bir durumdur.Enteresan!
KARAR OKURU 14 Eylül 2019 21:00
1
Bir yazar ismi söylede onu okuyalım. Ortaya konuşmakla olmuyor. Mesela tavuğu dirilten geylaniyimi okuyalım. Kimi okuyalım. Mesela evrime inanan ve kader inancını kabul etmeyen İbni Sinayımı, insanlar ile hayvanlar arasındaki ara varlık maymundur diyen Erzurumlu İbrahim Hakkıyımı okuyalım... Cidden soruyorum sen okumuş birine benziyorsun. Yazından öyle anlaşılıyor. Bana yardımcı ol.
KARAR OKURU 14 Eylül 2019 17:49
Ucu bucağı olmayan bir evrende toz kadar büyüklüğü olan bir gezegende yaşıyoruz. Dünya Güneş denilen yıldızın çevresinde dönen bir gezegen. Bu yıldızlardan Samanyolu galaksisinde milyarlarca var. Galaksinin bir ucundan bir ucuna yolculuk yüzbinlerce ışık yılı sürüyor. Bu galaksilerde evrende milyarlarca var. Biz de o yaratılmışların içinde en üstünü isek bu işte bir gariplik var. Tanrı nın varlığı için bir şey diyemem ancak İbrahimi dinlerin ontolojik ve epistemoljik olarak bu büyüklükte bir yapıda ciddi sıkıntıları var.
KARAR OKURU 14 Eylül 2019 22:04
2
Abrahamik dinler dünya nüfusunun %50'sini oluşturuyor.
KARAR OKURU 14 Eylül 2019 22:06
3
Evreni yaratan Allah ehli sünnet parantezine sıkıştırılamaz. Sığmaz zaten.
KARAR OKURU 14 Eylül 2019 16:40
"basmakalıp ifadelerle tekrar edip durur". 1400 yildir islamci yapiyor, birazda baskasinin "yapmasinda" gucunmamak gerek.
KARAR OKURU 14 Eylül 2019 16:31
Detaylı analizlerinin için teşekkürler.
semiramis 14 Eylül 2019 16:23
"Ben ateistim" diyor. "Ben tanrıtanımazım" diyor. Ne demek bu? Yani kâfir. Kuran-ı Kerim'in adlandırması bu. Gayet açık. Gideceği yer de hiç şüphesiz Cehennem. Bu malumu niye ilam ettim? Hemen söyleyeyim. İlahiyat bilginlerimizin Kuran'a özgü terimler yerine Batı menşeli terimler kullanmasını yadırgıyorum da ondan. Bir de şu... Bunlar Allah'ı inkâr ediyorlar da tanrısız mı kalıyorlar. Hayır! Ya bir şahsı putlaştırıyorlar, ya bir felsefeyi, ya bilimi. Hiçbirini bulamazlarsa, kendilerini, hevalarını. Ben bugüne dek tanrısız birini görmedim. Vesselam!
KARAR OKURU 14 Eylül 2019 21:15
0
Belliki cehennemin kapısında sana görev verilmiş. İçeri girenleri sen seçiyorsun. Hayırlı işlerin olsun. Maaşın ne kadar. Gayri müslimlere kafir denilmez ve denilmemelidir. Nitekim kör adama, hey kör demediğiniz gibi... Böylemi insanlara Kur'an'ı Allah'ı sevdireceksin... Tek bildiğiniz cehennemle insanları korkutmak.
KARAR OKURU 14 Eylül 2019 22:41
0
'semiramis" rumuzlu yorumcu tipik bir muslumanin fikir ve goruslerini yazmis. Kendi dininden olmayanlara kafir, gavur diye kufur etmek Allah'in hosuna giden bir davranis midir acaba? O kadar incesini dusunmek zor olsa gerek kendisi icin.
KARAR OKURU 14 Eylül 2019 15:39
Kafasında doğuştan beri sürekli hazır ve nazır bir şekilde oturan çok güçlü bir şeytanı yok sayarak Tanrı ve emirleri hakkında görüşler belirtmek iblisin kişinin bedeni ve ruhunu kullanarak düşündürme ve konuşurturmasıdır. Ne inananlar ne de inanmayanlar ölene dek iblisleri ve avanelerinin şerlerinden kurtulacaklardır, yani melunlar bütün insanlarla taşak geçmelere devam edeceklerdir. İbadetlerin tesirleriyle inanan yanında toplanan melekler çokluk ve azlıklarına göre kişiyi doğru yola sevketmek için gayret sarfediyorlar.
KARAR OKURU 14 Eylül 2019 15:32
Hiç bir ateist ten senin ehli sünnet takımı kadar Allaha bühtan sadır olmadı. Buna sen de eyvallah diyeceksin eminim. Allah hepimizi doğru yola yöneltsin amin! Sakallı, sarikli, cüppeli ve de Cia destekli takkeli nin yoluna değil bu duaya hepimiz amin diyelim amin!. Hu diyelim huuuu!
KARAR OKURU 14 Eylül 2019 15:28
Allah aşkına islamın bir din olarak prestijinin zayiflamasinda cübbelinin vs benzerlerinin büyük katkıları vardır. Naksi Halidi kolundan oldumu zebeniler bırakıyorlar. Şeye okunan ayetler filan. Şeye sürülecek akıl var mı bunlarda?! Bütün bunları reddedenler ateist oluyor
Davut Saygın 14 Eylül 2019 15:19
Eski Ahit'te : " Kimse zarar görmesin diye insanlardan uzak bir yerde defi hacetini yapıp gaita ve bevlini gömmen için yanında bir değnek ya da kazık taşımalısın." buyrulmuş. Söz konusu hükmün tarihsel ya da evrensel mi olduğunu bilmek istiyorum. Bu yargı, hem zahiri hem de batıni olarak çok sayıda tefsir edilebilir. Yanıtınıza şimdiden teşekkürler !
KARAR OKURU 14 Eylül 2019 15:10
Tanrı samanyolu ve andromeda galaksini ve sayamadigimiz miktarda galaksinin yaratıcısı olarak dünya yüzünde canlılar yaratmış en verimli üreme olan eşeyli üreme yi buyurmuş. Bunların insan cinsinden erkeklere tetosteron hormonu ihsan etmiş. Bu nedenle sakallari çıkıyor. Daha sonra can sıkıntısından olsa gerek yalnızlık zor zenaat (haşa!) bu sakallıların bazılarını yani başında sarık olanları dost tutuyor. Onlara kendi sonsuz adalet prensibini ihlal ederek (haşa ve kella!) bir takım af torpil imkanı sunuyor. Uzatmayim daha. Sende neden bahsediyorsun.
KARAR OKURU 14 Eylül 2019 14:46
Hocam aşağıda çok ve ateşli sorular var. Toplu cevap lazım. Entelektüel bir tartışma oluyor.
M. Saim 14 Eylül 2019 13:20
Bir başkasına inanacaksın diye baskı yapan da bir tür inançsızdır. Çünkü adam kendisine ihtiyaç duyan bir Tanrıya inanıyor. Yaşadığı gezegenden bakınca böyle naçar bir tanrı görüyor. Oysa milyarlarca ışık yılı uzaktan bakınca Yer gezegeni görünmediğinden Tanrı'da görünmüyor. İnançsızlar da inananlar kadar saygıdeğerdir. İnananları da bu şekilde irdelersek insana benzemeyen yaratıklar ortaya çıkabilir.
KARAR OKURU 14 Eylül 2019 13:05
60 yaşındaki bir erkekle 11-12-13-14-15 yaşındaki kızın evlenmesine, kardeş katline fetva ile cevaz verilmesine, öldürmenin ve ölmenin kutsanmasına onay verenlerin safında olacağıma evrim teorisine inananların yanında olurum daha iyi.... Zaten bu dünyaya kendi irademle gelmedim. İstediğim gibi düşünürüm. Kimseye zarar vermeden istediğime inanırım kimseye zarar vermeden istediğim gibi yaşarım....
KARAR OKURU 14 Eylül 2019 18:09
0
Mustafa hocada evrime inanıyor ki. ayrıca hocayı takip etmediğiniz o kadar belli ki. öfkeniz ya da hiddetiniz aklınızın önüne geçmiş.
KARAR OKURU 14 Eylül 2019 21:59
0
Ben kötü bir kelam etmedimki. Ayrıca evrime Mustafa hoca inanıyormuş inanmıyormuş banane. Herkesin inancı kendine. Ben iyi bir insanmı değilmi ona bakarım. Tüm canlıları fikrine dinine cinsine rengine ırkına maddi durumuna makamına bakmadan seven yada saygı gösteren, başkasının acılarına ortak olabilen, ortak olmasada hisseden herkesin önünde saygı ile eğiliyorum. Benim düsturum budur. Mustafa hocayı çok değil arasıra takip ediyorum. Ancak takip ettiğim kadarıyla kafası çok karışık. Kaş yapayım derken göz çıkarıyor. İyi niyetli olduğuna inancım tam. Ben maturidinin kitabut tevhidini, Cemaleddi
Adama derse birisi. Bir Tanrı var onun Ogluda var ama oğul Tanrı, Sonra öldürüldü bizim için bende Temsilcisiyim o Tanrının ..Adam DİREK OLARAK HADİ ORDAN der...Ateist olarak okunur o Adam oralarda... !.Tanrıları inkar ettigi için... Bize gelince gerek yok açıklamaya ,laflara vb Köydeki uyanıklar anlar. !..?...Saygılar. .
Öğrenci 14 Eylül 2019 12:48
Ateist olanlar eskiden daha çok felsefeden besleniyordu. Artık evrim ve genetik okuyorlar, Marks ya da Russell okumadan ateist ya da agnostik olmak mümkün.
KARAR OKURU 14 Eylül 2019 12:18
Okumuşluk, eğitim oranı arttıkça dini inançlar zayıflıyor. Bilim insanları arasında ateistlerin oranı genel nüfus içindeki ateistlere göre çok yüksek olması bunun apaçık örneği.
ÖTÜKENLİKURT 14 Eylül 2019 12:07
Osmanlı döneminde bir batılıya hitaben söylenen bir söz ne kadar gerçekçidir; BİZİM DİNİMİZ SİZİN HAYATINIZ / SİZİN DİN BİZİM HAYATIMIZ! İslamı bayrak yapan cenah hırsızlığı ve yolsuzluğu fetvalarla meşru hale getiriyorsa, Kuran kurslarında erkek çocukların ırzına geçiliyorsa, peygamberin fakirleri sevdiği yalanını söyleyenler porşeye biniyorsa, tarikatlar, cemaatler, İslami vakıflar her türlü hinliği ve cinliği yapıyorsa o insanların ateistten ne farkı var, deistten ne farkı var! Bence ikinciler daha dürüst! Ayrıca İslam aleminin sefil hali de ortada!
KARARsız OKUR 14 Eylül 2019 15:35
1
Bizim dinimiz Batılıların hayati diyenler dinimizi bilmeyenlerdir. Kutsal metin olarak da kültür olarak da bizim dinimizin batılı dünya görüşü veya hayat tarzı ile adalet anlayışı vs ile ilgisi yoktur aslında. Tarih bilmek gerek...
KARAR OKURU 14 Eylül 2019 16:38
0
Cok sacma bi soz. Kedinin ulasamadigi et misali. Unutulmadan, insanin fikri, zikri hayatinizi belirler. Isalamcinin belirledigi gibi.
KARAR OKURU 14 Eylül 2019 11:51
Ateistlikte, yagma, talan, ganimet, kole,cariye, yanmaz kefen, cihat savasinin esirlerinin pazarlarda mal gibi satilmasi ,cehenneme gidenlerin derinin devamli yanmasi !!, gibi antihumanist, cagdisi, mantik disi, gayriinsani isgal ve ceza kavramlari yoktur !! Kritik dusunce ve insanlari dusunmeye sevkeden metafizik sorular diyalogla konusulur tartisilir .... Peygamberler vasitasiyla Gokten indirildigi iddia edilen !! tartisilmaz, .... masallara - kurgulara inanilmaz.... biat edilmez !! Kadinlara - insanlara -farkli dusunenlere karsi kutsal savas verilmez ... kilic artigi denmez !!
Tip.Doktor, Hastane, ilaç .Kesmek,Takmak,Yakmak,Uyutmak, Koparmak, parçalamak,Vücud Açılarak bakmak.Acı ilaçlari, iğne ile, serum ile, ağızdan vermek. Daha çok sayabiliriz. .nedir ulan bu VAHŞET. .kimse gitmesin Tıpta Çare aramaya...böyle yoruma. Böyle tarak. .!..
KARAR OKURU 16 Eylül 2019 11:11
0
Din eleştilerine katılıyorum. Ateist olduğumuzu düşünelim.Stalin,Mao daha çok canileri,zulumkarları kim cezalandıracak.O zulme uğrayanlara Stlaininin kötü bir evrimine rastladılar vah zavallılar yanlış zamanda gemişler mi diyeceğiz? Siz zulme uğrayanlardan olsanız bu saçmalığa aklınız kaanat getrirmi?..insanın kainatta ne hükmü var ki?..dirense dirense kaç yıl kalır bu alemde.kainatta toz kadar bir yer bile kaplamıyoruz.Ama kibrimiz çok büyük.Yeni bir tanrı inancına ihtiyaç var.Yanmaz kefencilerin ki değil.
KARAR OKURU 14 Eylül 2019 10:41
Benim kendi tecrübelerim ateistlerin dindarlardan daha dürüst, daha insancıl olduğudur. Bunun nedeni de bir dindar bir kötülük, bir yanlışlık yaparsa gidip camide, kilisede tövbe eder, günah çıkarır rahatlar. Ama bir ateist yaptığı yanlışın, kötülüğün verdiği vicdan azabını hayatı boyunca taşımak zorundadır.
KARAR OKURU 14 Eylül 2019 10:37
İskandinav ülkeleri dinin etkisini en fazla yitirdiği ülkelerdir. Ama bu ülkeler aynı zamanda demokrasinin, özgürlüğün, şeffaflığın, sosyal devletin, kadınların ekonomik ve politik hayata verdiği katkının en üst düzeyde olduğu ülkelerdir. Aynı zamanda rüşvetin, kayırmacılığın, nepotizmin, partizancılığın da en az olduğu ülkelerdir. Bizim ülke ise dindarlaştıkça bu değerlerden uzaklaştı. Yani dürüstlük, iyi ahlaklı olmak dinle olmuyor.
İSLAM İnsanı AHLAKLI yapmaz. !......Nasıl AHLAKLI olacagini TARIF eder. .İrade,Tercih sende. Hepsi budur. ..Acizane
Haldunoğlu 14 Eylül 2019 14:17
3
Ahlak için İslam'a gerek yok. Her kültürde üç aşağı beş yukarı aynı ahlak kuralları geçerli. Aborijinler, Pigmeler, İzlandalılar hemen hemen aynı ahlak kurallarına sahip. Evrimsel psikoloji ile ilgili bir şey ahlak. Dinle değil. Din, bir postrasyonalizasyon. Zaten var olan ahlakı kullanan, ortaçağ tarım toplumlarına özgü bir siyasi ideoloji. Hristiyanlık, Hinduizm ve Budizm siyasi ideolojiden psikolojik destek öğretisine doğru evrildiler zamanla, tarihin zoru ile. İslam da oraya doğru gidiyor, kaçınılmaz olarak.
musto 14 Eylül 2019 10:32
Tanrıda Yahudilerden başka çocukları olduğunu hatırlamış.Seçilmiş çocuklarına acı bir ders vererek başka çocuklarıda oldduğunu hatırlatmış. Seçilmişler halen üvey kardeşlerini kabullenmiyor acımadan Yusufu attıkları gibi fırsat buldukça kuyular atıyorlar.
ibrahim diri 14 Eylül 2019 09:50
Ateislerde/ateizm'de varsaydığınız bütün bu problemler az veya çok var ama temel olarak hepsi yanlışlanabilir bir bilgiye dayanıyor.Asla yanlışlanamayan,ilahi bir varlıktan yetki almış,mutlak doğru olan inançlarla karşılaştırılınca!yanlışlanabilmesi insanlar için ateizmi çekici bir seçeenek yapıyor
Neye Göre Ateistlik çekici hale geliyor. Sanırım çevresindeki Zanlarla(gafletle) Dinde olduğunu iddia edenleri gördükleri için Ateistligi tercih ediyorlar.Muspet İlim, Etik sahibleri .birde ukala olanlar var Ateistim diyenler onlar başka. :))..***Bir Bilge der ki..Kutsalı olan Özgür olamaz, Özgür olanın KUTSALI olmaz. .!...***..çık isin içinden şimdi. ?
KARAR OKURU 14 Eylül 2019 09:33
allaha değil de baş papaza iman eden fetöcüler de türk tipi ateizme iyi örnek olur.
Hocam sağlığın birinci şık elinden geldiğince bizi aydınlandir yazmaya seminere konferansa devam edinn lütfen
KARAR OKURU 14 Eylül 2019 09:12
Aslında tanrı mutlaktır.ama giydirilen elbiseler muğlak.tanri deyince gulen sevinen üzülen sinirlenen kızan istekte ve yasaklamalar da bulunan elbiseleri çıkarın.erisim o anda başlar.tanri çıplaktır.
ibrahim 14 Eylül 2019 14:03
7
Kur'an-ı kerimi anlamamışsın. Sana okumanı ve anlamanı tavsiye ediyorum. İnsanın ufkunu açması bakımından dünyada başkaca bir kitap yoktur. 30 yıl oldu sık sık okurum ve doğrunun ne olduğunu kendime defalarca kanıtlarım.
Judas 14 Eylül 2019 14:18
1
Bir de Sapiens'i dene. O daha iyi bir kitap.
Takipci 14 Eylül 2019 09:08
Insanlar Din'lerini kendileri secmezler. Bizler Turkiyede, musluman bir ailede dogdugumuz icin Musluman olduk, Yunanistanda doganlarda ayni nedenle Ortodoks Hristiyan oldular. Keske mumkun olsada insanlara 20 yasina kadar Dini telkin yapilmasa, o yastan sonra Dinlerini kendi ozgur iradeleri ile secseler...
ERKAN DOĞAN 14 Eylül 2019 09:10
Sayın Yazar Öyle bir tablo çiziyorsun ki sanki insanoğlu inanma yada inanmama durumunu yüksek bir felsefi düzeyde kabulleniyor. Ne inananı nede inanmayanı niye inandığını yada inanmadığını açıklayacak durumda değil. Zaten açıklanamaz da. Bu bir kabul meselesidir. Hepsi bu.Örneğin ben 10 yıl teoloji ile ciddi ciddi ilgilendim. Şimdi geldiğim nokta şu. Bizim düşüncelerimizin dışında bir yaratıcı "Allah" tabii ki olabilir. Ama kişinin onu düşünsel bazda yok sayması gayet doğaldır. Bu da Tanrı inancının en büyük açmazıdır. Size baba diyecek bir çocuğunuz olmadığı sürece asla baba olamazsınız.
KARAR OKURU 14 Eylül 2019 08:49
Sn. Öztürk, her zamanki gibi çok isabetli tespitlerde bulunmuşsunuz. Özellikle dindar olarak nitelendirilen kesimin büyük bir kısmının farkında olarak ya da olmayarak ateizme yönlendirme yaptığı ciddi bir durumdur, Allah sizden razı olsun..
İnsanların bir dinî var ve Tüm ahlaksızlık serbest
N.Öztürk 14 Eylül 2019 08:22
Sayın yazar, düşüncelerinize ve birikiminize saygı duyuyorum, açık adımla yazıyor ve ağdan izliyorum. Bu gün yazınızda çıkan reklam ne biliyor musunuz ? "..korunaklı villaları" ! Villaya falan hevesim yok, ama tespit gerek: Paranın ( maddiyatın ) dışında insanları yönlendiren bir etken yok, en azından kalmadı. Bunu biliyoruz, ama biraz ayıp olmasın, biraz da gerçek dünyayı görememişler uyanmasın diye başka türlü konuşuyoruz. Elbette müslümanlık var, ama zamanında Yunus gibiler yaşayabilmiş.
KARAR OKURU 14 Eylül 2019 07:01
Mustafa Öztürk çok merak ediyorum. Acaba Allah Müslüman ülkeler dışındaki insanların dualarını kabul ediyor mu? Mesala hastaların, annelerin, ....? Normal şartlarda etmemesi lazım değil mi? Sadece müslümanların duası kabul olması gerekmiyor mu?
KARAR OKURU 14 Eylül 2019 08:02
0
Hayır yok böyle birşey. Eksik veya yanlış bilgi.
KARAR OKURUMehmet atay 14 Eylül 2019 08:29
2
Din felsefi fikir egzersizi Cevap isteyen sorunuza hiçbir ilahiyatçı mantıksal izah yapamaz Sadece sizi ithamla inançsızlık isnad eder Sadece onları onaylamanız gerek!!!
Tabi ki kabul ediliyor. Bir Allah varsa ki var Bütün Dilekçeler ona gider. !.Afrika'daki pigmeden, Hindistan'daki Hinduya. Hırsızin, Ugursuzun Arzusuna kadar. Filleri TEK BIR YARADAN var. .TEVHİD"te. .Şahıs ne dilerse o olur. Tabi ki zorlama.olamaz, olamayacaktır. Hikmetinde, Yargısında EHAD'tir. .
Merdan Bozkurt 20 Eylül 2019 08:13
1
Hadiste belirtildiği üzere Hz. Cibril (a.s) Gayrimüslimlerin dünyadaki her isteğini yerine getirecektir. Zira dünyada onlara her şey zahmetsiz peşinen verilmiştir. Ta ki öldüklerinde hemen cehenneme atılsınlar. Hastalıklar söz konusu olunca duanın kabul olmasına fazla rastlamadım. Kronik hastalıklar kabre kader devam eder. Hadiste: " Hastalık; sebepleri bilinip, uzaklaştırılmadıkça ölene dek sürer." denilir. Sıhhat ilmi mutlak anlamda gizlenmiştir, onu bilen bilir. Hekimlerin bildiklerinin çoğu zandır. Zan ise boş ve oyalamayla uğraştırır.
T.T 14 Eylül 2019 06:45
.... değerlendirme bize çözüm konusunda yanlış çözümler üretmemize sebep olacaktır. Yani ateizm evet dediğiniz gibi yaşanılan bazı tecrübelerden dolayı tepkisel olarak ortaya çıkıyor ama bunun altı daha sonra zibille doldurabileceği kaynak ve olay günümüz islam anlayışında mevcut zira dolduruyorlar zaten. Sevgi ve saygılarımla
T.T 14 Eylül 2019 06:43
Hocam tespitinizde haklı olmakla beraber şöyle bir durum var ; ilk başlarda yaşanılan tecrübelere dayanarak tepkisel olarak tanrıya mesafe koymayla başlayan tanrıdan uzaklaşma daha sonra bu tepkinin verdiği güçle de yapılan araştırma ateizmin zeminini kendilerince bazı delillerle kuvvetlendiriliyor Yani bizim taklidi, tahkiki iman gibi ; anne babadan gördüğümüzü kabul edip ileriki dönemler bazı sebeplerin verdiği tepkisel güçlere imanımızı sorgulayıp araştırmamıza benziyor. Ulaşmak istediğim konu şu ki ; Türkiye ateizmini salt bir şekilde sadece tepkisel bir durum olarak değerlendirme....
KARAR OKURU 14 Eylül 2019 06:39
Türk tipi dindarlık, Türk tipi atestistlik, Türk tipi demokrasi, Türk tipi başkanlık sistemi, Türk tipi laiklik, hepsi usulde bir disiplinsizlik veya işi özünden koparacak derecede kendine uydurma vs gibi durumları çağrıştırıyor. Özelde tek tek kavramların veya olguların Türk tipini konuşmanın yanısıra bu 'Türk tipi' ni de değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum.
mustafa 14 Eylül 2019 06:33
Türk tipi Türk tipi Türk tipi amacınız nedir böyle diyerek ? bakın bende yapıyorum Türk tipi müslümanlar tatlı su müslümanıdır ve anlattıklarının islamla hiçbir ortak noktası yoktur.
KARAR OKURU 14 Eylül 2019 06:10
Çok yerinde tespitler yapmışsınız. Bana göre Türk tipi ateizmde son noktaya varılmamaktadır. Yani ülkemizdeki ateizmde, Tanrı'nın varlığı kabul edilmekte ancak devletin gerek Diyanet aracılığıyla günlük hayatta, Meb aracılığıyla okullarda uyguladığı din terörü ve kötü örnekler Tanrı'ya küsmeyi getirmektedir.
Nevzat Birişik 14 Eylül 2019 06:11
Çok güzel, çok duru, çok akıcı bir yazı olmuş. İlmi Birikimin ve insani erdemin berraklığı ne güzel. Rabbim ayaklarımızı sabit kılsın ve bize iyi dostlar nasip etsin inşaallah.
Amaru35 14 Eylül 2019 04:42
Garip olan ülkenin allahsizinin bile tebliğci olması. Yıllarca emek veriyorlar bu uğurda. Sayfalar açıyor, videolar cekiyorlar. Ben şahsen bu filmin burada bittiğini ve hayatın anlamsız bir saçmalık olduğunu düşünsem zerre ugrasmazdim bu konularla. Motivasyonu nerden alıyorlar çok merak ediyorum. İnkar psikolojisiyle alakası olabilir.
KARAR OKURU 14 Eylül 2019 09:53
0
Aynen hocam, ben de aynı düşünüyorum. Ateist olsam tam bir hedonist ve narsist olurdum. Zevk nerde ben orada, başkası umrumda olmazdı
Brahma 14 Eylül 2019 14:25
2
Ateistlerin tebliğci olmasının sebebi güvenlikle alaklı bir durumdur. Şöyle ki, fikirlerini ve hayat tarzını gerçek manada yaşayamıyorlar artan şiddette çevre baskısına ve tazyikine maruz kalıyorlar. Dolayısıyla onlara; kendi gibi düşünen kişilerin sayısını artırmak ve bu sayede kendilerine yapılan tazyiki azaltmak gibi bir seçenek dayatılmış oluyor. Yurt dışından gelen bir tanıdığım normalde daha önce hiç yapmadığı bir şeyi yapmış ve kendi fikirlerinin ne kadar tutarlı olduğuna dair tartışmalara girmeye başlamıştı. Ona durumu söylediğimde kendisi de çok şaşırdı. Yani insan oğlu kendini güve
Köroğlu 14 Eylül 2019 14:30
1
Ben öyleydim. Ama dinciler zorla dini dayatmaya kalkınca tepki vermek zorunda kalıyorsun. Aynı şeyin tersi de söylenebilir. Cennetin anahtarını biliyorsan kendi hayatına bak, en fazla iyi niyetle beni uyarabilirsin. Anlamıyorsam sana ne? Niye benim çocuğuma, elalemin çocuğuna erken yaşta zorla dinini dayatmaya çalışıyorsun? Ateist isen hedonist olursun ise bir saçmalık. Günlük ahlakımızın dinle ilgisi yok. Ateistler genelde dindarlardan daha cesur, daha ahlaklı.
mustafa 14 Eylül 2019 15:55
1
Garip falan değil. 21. yy da şeriat getirmeye çalışan bir güruha karşı ne yapmasını bekliyorsun ? sessizce bekleyip iran gibi mi olsun ülke ?
KARAR OKURU 14 Eylül 2019 02:48
Dindar bir yazarin bakis acisiyla ateizmi elestirmesi sakincali bir girisim. Herseyden once inanc veya inancsizlik insani iyi veya kotu yapmaz. Bugun demokrasiye, insan haklarina saygili hukuk devletlerinin oldugu ulkelerde nufusun cogunlugunun ateist/agnostik olmasi en onemli gostergedir. Dindarlarin cogunluk oldugu ulkelerde ise demokrasi, insan haklari ve hukukun ustunlugu yoktur ya da henuz yerlesmemistir. islam ulkeleri, katolik latin amerika ulkeleri gibi. Allah'a kuvvetli inanci olan eski bir ateist olarak yaziyorum bu yorumu. Allah, din kitaplarinda anlatilan kindar varlik degildir.
Karar Okuru 14 Eylül 2019 02:37
Ateizm ve deizm sanıldığında çok fazla yayılıyor
KARAR OKURU 14 Eylül 2019 14:25
0
Normal. 21 yy. şehir kültürüne uyamayan, ortaçağ köy/tarım ideolojileri dinler. Eski örgütlü dinlerin ayakta kalması imkansız. Dünyanın fakir ve geri bölgelerine, Hindistan, Ortadoğu, Afrika ve Latin Amerika'ya özgü fenomenler olacaklar. Psikolojik destek mekanizması olarak işe yarıyorlar. Öte yandan insan psikolojisinde dine ihtiyaç var. Gelişmiş dünyada ateizm yanında butik dinler de yaygınlaşıyor.
KARAR OKURU 14 Eylül 2019 02:08
Belki dindar arkadaşlar şu sorularıma cevap verebilir. 1. Niye bütün peygamberler Orta Doğuya inmiştir? Eğer Tanrı onları gönderdi ise niye her kıtaya bir veya birkaç tane göndermemiştir? Amazondaki yerli veya Amerika’daki kızıl derili niye bundan mahrum edilmiştir? 2. İslam inancına göre müslüman olmayanlar Cennete gidemez. Peki bizim dinimizi bilmemiş, duymamış insanların bunda suçu ne? 3. İslam dini gelmeden önce yaşamış insanlar Cennete mi Cehenneme mi gitmişlerdir?
Hiç 14 Eylül 2019 06:55
6
Bunu bile bilemeyen bir insan nasıl saglikli bir tercihte bulunabilir anlamis değilim.iletisim olanaklarının sınırlı olduğu bir dönemde yaratan avrupa kıtasına gönderdiği peygamberden bahsetse, vahyin ilk muhatabı bu bahisten ne anlardı? Tarihsel olarak arap yarımadası çevresinden bahsedilmesi başka bölgelere peygamber gönderilmediği anlamına mi geliyor?
gazanfer 14 Eylül 2019 07:20
4
Sorularının hepsine makul cevap var. Hususan 2. ve 3. soruların cevabı çok basittir. Bu köşede cevaplamak belki pek muvafık olmaz; izah lâzım. İlahiyat konusunda ilmi-irfanı muteber bir ehl-i ilime sorunuz.
KARAR OKURU 14 Eylül 2019 08:41
4
Küçük bir arastirma ile sordugun tüm sorulara cevap bulabilirsin aslinda.birine ben cevap vereyim.124bin veya 224bin peygamberin hepsi orta doğuya gelmis olamaz
KARAR OKURU 14 Eylül 2019 09:43
5
Dünya'nın her tarafına, her kavmine peygamber gelmiştir. Uyarıcı gelmeyenlere hesap sormayacağını Allah söylüyor. Müslüman olmayanlar da, Allah'a, ahiret gününe inanıyor ve iyi işler yapıyorsa cennete gidecek. Sorularının hepsi Kuran'da cevaplanmış. Yaşar Nuri meailini ve kitaplarını bir oku istersen.
KARAR OKURU 14 Eylül 2019 10:52
2
08:41 önce 124 bin mi 224 bin mi bir karar ver. O insanlar semavi dinlerini tanımadığına göre Tanrı onlara putlar, totemler göndermiş olmasın?
KARAR OKURU 14 Eylül 2019 11:08
0
Niye peygamberlik babadan ogula geçiyorda her topluma bir peygamber olamıyormu Allah'ın buna gücü yetmiyormu. Hala oğlu peygamber baba ve oğullar peygamber teyze oğlu peygamber kardeş peygamber amca oğlu peygamber
KARAR OKURU 14 Eylül 2019 11:49
0
09:43 Dünya’nın her yerine her kavmime peygamber gelmişse semavi dinleri niye sadece Orta Doğu’da ortaya çıkmış? Yoksa Tanrı budistlere Buda’yı, Hindulara Brahma’yı, kızıl derililere putları mı göndermiş?
KARAR OKURU 14 Eylül 2019 11:55
0
06:55 benim sağlıklı bir tercihte bulunamadığımı söylüyorsun ama sen sağlıklı bir cevap vermemişsin.
KARAR OKURU 14 Eylül 2019 11:57
0
07:20 cevaplar çok basitse bir cevaplasaydınız da zihnim açılsaydı.
İtaatsiz 14 Eylül 2019 14:47
1
Benim başka sorularım var: Tanrı'nın insanlara iletmek istediği bir mesaj varsa neden peygamber kullanıyor? Doğrudan kendisi kapsamlı bir bir kitap indiremez miydi her dilde ve her topluma? Ayrıca bunu neden bir kez yapıyor? Düzenli olarak mesajını yenilemesinde ne sakınca var? Örneğin bugün internette yılda bir mesajını her dilde yayınlamasının sakıncası ne? Niye bu işi Diyanet'e, El Ehzer'e, Ayetullah'a, Papa'ya, Dalai Lama'ya bırakıyor?
KARAR OKURU 14 Eylül 2019 01:54
Benim kafama takılan Dünyada bu kadar çeşitli din var ve herkes kendisinin doğru olduğunu iddia ediyor. İnsanın hangi dine ait olacağını bilhassa yetiştiği aile ortamı, birazda yetiştiği çevre belirlediğine göre nasıl olur da bir dindar illa da benim dinim doğru diye bir saplantıya girer ve hatta diğer insanların canını alır? Eğer bu Tanrı’nın işi olsaydı bir tek din olurdu. Koca Evren’i yaratıp küçücük Dünyada böyle bir şeyi başaramamışsa ben ona Tanrı diyemem.
ferik 14 Eylül 2019 07:27
8
Tanrı insanın hür iradesiyle kendisine tâbi olup bağlılık yapmasını istediğinden serbest irade bağışlamıştır. Varlığının ve emirlerinin alâmetlerini, nitelik/nicelik lerini her vakitte bildirmiştir. Değilse melekler gibi mecbur olurduk.
KARAR OKURU 14 Eylül 2019 09:52
0
O dediğin, Allah, zamanı durdursaydı mümkündü (01.54) Hukukta, davranış felsefesinde-pratiğinde olgular değişirse hüküm-kural da değişir/değişebilir ilkesi vardır. Kur'an+hadisin çizdiği ana çerçeve, evrensele göz diktiğinden, buna ilaveten akıl da, kıyas faaliyetiyle islami tebliğ sayesinde işlevsel kılındığından dolayı Kur'an değişmeyecektir.
KARAR OKURU 14 Eylül 2019 11:11
0
Aynen katılıyorum. Ancak tanrı diyemem kısmına külliyen katılmıyorum
KARAR OKURU 14 Eylül 2019 01:38
Yazar ateizmi sanki bir hastalık gibi algılıyor. Dinler bir ihtiyaçtan doğmuştur. Daha ilkel insanlardan başlayarak insanlar Tanrı’lar yaratmıştır. Doğasal olaylar, varlık nedenine cevap bulamaması ve bilhassa ölümün korkunçluğu karşısında çaresizliği onu teselli edecek, huzur verecek, koruyacak bir güç bulmaya itmiştir. Tanrıyı bulmasaydı belkide delirip yok olacaktı. Kısacası Tanrı inancı beynimizde biyokimyasal bir olgudan (process) ibarettir.
mizan 14 Eylül 2019 07:37
8
Yaradan/yaşatan tanrı olmasaydı ya da birden fazla olsaydı hücre-atom-kainat nasıl doğar nasıl devam eder nasıl halden hale geçer ? Kainattaki akıl kavramaz onca intizam nasıl olabilirdi? Daha bunlar gibi nice hadiseler.. Allah işte bunları kendisini tanıttırmaya, tesbih ettirmeye matuf insan ve cin taifesini yarattı, düşünüp akıl edelim diye kanunlara bağladı.
KARAR OKURU 14 Eylül 2019 09:40
3
Düzen varsa düzenleyici, yasa varsa yasa koyucu vardır. Makroda yıldız, gezegen, galaksi vs. mikroda atom, molekül, hücre, doku, organ vs. düzenlidir, ahenklidir. Bunların oluşması, oluşumunun devamı, kaosun reddi için bir Yüce Varlık gerekir.
KARAR OKURU 14 Eylül 2019 01:09
bu bilgilere hangi verilerden ulaştınız, kaynak gösterirseniz sevinirim. yoksa kafadan tahminlere dayalı analiz yapmış olursunuz.
KARAR OKURU 14 Eylül 2019 00:37
Ateistlerimiz de muslumanlarimiza gore Hocam. Muslumanlarimiz ne kadar muslumansa ateistlerimiz de o kadar ateist. Muslumanlarimizin rehberleri Cubbeli olsun, ateistlerimizin her biri Bertrand Russel! Mumkun mu boyle bir sey? Bir de suna takildim Hocam: Ateist olup dini gunluk yasamina sokmayan mi daha samimi ateist, yoksa teist olup din ve Tanri uzerinden guc, para, mevki, oy vesaire temin eden mi daha samimi teist? Ve sizce hangisi muteber?
Hiç 14 Eylül 2019 06:58
4
Ölümü gösterip sıtmaya razı etme taktiği mi bu?
X

Her an haberdar olmak ister misin?

Aşağıdaki butona basarak tüm haberlerimizden anında haberdar olabilirsin. Tıpkı telefonunda olduğu gibi sana bildirimler göndereceğiz. Bu servisi dilediğin zaman iptal edebilirsin.

TIKLA HABERLER ANINDA ULAŞSIN